Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2020

In de bijlage is de vastgestelde subsidieregeling couleur locale voor het volgende jaar opgenomen. Deze is op een aantal punten aangepast.
Op basis van de nieuwe regeling kunnen de couleur locale aanvragen voor het volgende jaar worden ingediend.
Let hierbij vooral op de sluitingstermijn van 1 oktober 2019 voor de jaarlijkse subsidies 2020.
Dit houdt in dat voor de activiteiten die starten op 1 januari en doorlopen tot en met 31 december 2020 de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 oktober 2019 via de subsidieportal www.rotterdam/subsidies moet zijn ingediend.
Jaarlijkse aanvragen die na deze datum zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Let bij het opstellen van uw subsidieaanvraag op de uitsluitingsgronden (om in aanmerking te komen voor subsidie), die in artikel 7 van de regeling zijn opgenomen en de toelichting die daarbij hoort (pagina 9 en 10 van de regeling). Ten opzichte van het vorige jaar zijn er 2 extra weigeringsgronden opgenomen in de subsidieregeling, namelijk:
• Voor activiteiten waarvoor eerder subsidie couleur locale is verleend geldt dat de samenwerking met het wijknetwerk moet zijn beschreven in de aanvraag. Voor activiteiten waarvoor voor het kalenderjaar 2020 voor het eerst subsidie couleur locale wordt aangevraagd geldt dat minimaal de voorgenomen plannen voor samenwerking moet zijn beschreven in de aanvraag (zie vraag 6 afwegingskader, bijlage I subsidieregeling). Als dit niet het geval is wordt de aanvraag geweigerd;
• Als de activiteiten niet aansluiten bij de prioriteiten uit het gebied wordt de aanvraag eveneens geweigerd (zie vraag 8 afwegingskader, bijlage I subsidieregeling).

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met eventuele verleende subsidies/opdrachten vanuit andere programma’s voor hetzelfde project. Dit ter voorkoming van dubbele financiering door de gemeente voor een en hetzelfde project.

Tenslotte wil ik u vragen om bij het opstellen van uw subsidieaanvraag gebruik te maken van de “Richtlijn opstellen subsidieaanvraag” die is opgenomen in bijlage II van de subsidieregeling.

Waar

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem: