Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2021

Hierbij treft u de subsidieregeling couleur locale voor het subsidiejaar 2020 en 2021.
Zoals u kunt lezen is de titel van de regeling niet gewijzigd. Dit komt omdat er geen nieuwe regeling is vastgesteld voor het jaar 2021, maar is de huidige couleur locale regeling uitgebreid naar het subsidiejaar 2021. Deze uitbreiding houdt in dat deze subsidieregeling (naast 2020) ook van toepassing is voor de couleur locale activiteiten 2021.

De subsidieregeling is op de onderstaande onderdelen inhoudelijk aangevuld/gewijzigd:
- artikel 5 is aangevuld met de subsidieplafonds per gebied voor het kalenderjaar 2021 (onder voorbehoud dat voldoende middelen voor couleur locale door de gemeenteraad op de begroting 2021 beschikbaar worden gesteld). Voor veel gebieden is de vrij beschikbare ruimte voor 2021 afgenomen, dit komt omdat middelen uit de vrije ruimte zijn gereserveerd voor de relaties die in de loop der jaren structureel zijn geworden. In totaal blijft het budget per gebied dus altijd gelijk, enkel de verdeling tussen “vaste budgetten” en “vrije ruimte” verandert per jaar.
- voor wat betreft de aanvragen die overwegend betrekking hebben op het beleidsterrein Jeugd wordt reeds voldaan aan de uitgangspunten van Talenthouse. In de toelichting op artikel 7 is informatie opgenomen over de betekenis van de uitgangspunten van Talenthouse.

U kunt uw subsidieaanvraag voor activiteiten die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 december 2021 tot uiterlijk 1 oktober 2020 indienen. Let op: aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor kortdurende activiteiten (die niet het gehele jaar doorlopen) dient u de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken van tevoren in. Alle aanvragen worden digitaal ingediend via www.rotterdam.nl/subsidies. Als u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen.

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!
...

Crealessen Post West vanaf 27 juli 13.15 uur

Ontmoet nieuwe mensen in de buurt. en werk samen met begeleider Jules die het leuk vindt om u over zijn passie te leren. U werkt in uw eigen tempo en krijgt begeleiding op uw eigen niveau, Ook kunt u aangeven wat u wilt doen. Elke les wat anders, bijvoorbeeld: dingen maken die u thuis kunt gebruiken zoals doosjes & fotolijsten decoreren, bloempotten mozaieken, glaswerk beschilderen, werken met papier, stof & kralen, , bloemen & dieren schilderen en stempelen op stof, houtskool tekenen. Er kan van alles. Kom eens langs.
Start: 27 juli, 13.15 -15.15 uur
Aanmelden en informatie bij: Sita Malhoe, coordinator, tel. 06-81902541
...

Online individuele pedagogische hulp

Individuele pedagogische hulp voor kinderen op de basisschool in Rotterdam. Onze pedagogen helpen kinderen online bij emotionele of ontwikkelingsvragen. De hulp is vraaggericht. Dit programma is voor kinderen met angst, stress, somberheid, eenzaamheid, piekeren of negatief denken. Door het programma worden kinderen sterk en weerbaar en vermindert de kans op ernstige of blijvende psychische klachten. ...

Online cursus stress & burn-out

Online cursus stress & burn-out. Voorkom dat stress teveel wordt en jij een burn-out krijgt. E-health in je eigen tijd, waar en wanneer het jou uitkomt. Geen wachtlijst. Je krijgt online begeleiding van onze coaches en psychologen. ...

Zomerse Crealessen in De Brug

Op wo.8 juli kunnen ouderen weer aanschuiven in hun wijk, elkaar ontmoeten door samen met creativiteit, op uw eigen niveau & interesses, in een prettige omgeving. Samen met plezier wat moois maken! Kunstbegeleiders assisteren de groepen waardoor deelnemers aangenaam verrast worden door wat zij zoal kunnen maken! Deelnemers geven aan wat ze willen doen &leren, Iedereen is welkom!
Adres: Aelbrechtskolk 33, in hist.Delfshaven

LET OP: U kunt, als u wilt, uw mondkapje, handschoenen en handgel meenemen als extra maatregel vanwege de Corona.
...

Schoolmaatschappelijk werk

wij hebben Zainab als schoolmaatschappelijk werk op school. Zij is elke dinsdag van 8.00uur tot 15.00uur aanwezig. Ook in deze tijd is ze voor u beschikbaar. U kunt haar bereiken via de contactgegevens op de foto. Waar doet Zainab nou precies? Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. SMW vervult een brugfunctie tussen de leerling, ouders, school en externe samenwerkingspartners en richt zicht op de leerling bij wie de ontwikkeling (mogelijk) stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de betrokken instanties. De begeleiding is vaak op sociaal emotioneel gebied(denk aan veel boosheid of juist teruggetrokken gedrag). De kerntaken zijn in het kort: · signalering en preventie. · begeleiding van leerling en ouders. · ondersteuning aan leerkrachten. · doorverwijzen naar en coördineren van de hulpverlening. Uw kind(eren) worden altijd met uw toestemming begeleid!...

Schoolsportfonds

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent:

Een grotere kans op een goede toekomst;
Verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag;
Sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan;
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!...

Schooldiëtist

De schooldiëtist biedt individuele professionele begeleiding aan leerlingen. De diëtist oefent zo direct invloed uit op gezonde(re) voeding, meer bewegen en gezonde keuzes bij kinderen.

Als uit de fittest metingen blijkt dat kinderen vermoedelijk overgewicht hebben wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd voor advies bij de schooldiëtist.

Bij de schooldiëtist wordt dan nogmaals gewogen en gemeten. Deze keer wordt ook naar de bouw van het kind gekeken en daar wordt rekening mee gehouden. Ieder kind en ieder lichaam is anders. Als het nodig is, worden de eet- en beweeggewoonten besproken.

De schooldiëtist kan aan de hand daarvan persoonlijke tips geven om gezonder en fitter te worden! Vaak kunnen kleine simpele veranderingen in het dagelijkse eet- en beweegpatroon uw kind weer op een gezond gewicht krijgen.

Iedere Lekker Fit! basisschool heeft een eigen schooldiëtist welke op bepaalde dagen en tijden op school aanwezig is. Deze consulten kunnen ook plaatsvinden in de eigen praktijk van de schooldietist in de wijk. Ouders kunnen ook op eigen initiatief bij de schooldiëtist langs gaan.

Aan de consulten zijn geen kosten verbonden voor de ouders. De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en daar is geen eigen risico voor....

Lekker Fit-school

OBS De Boog is een Lekker Fit!-school. Op onze school is er extra aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl. Alle groepen hebben 3 keer in de week een beweegmoment. Daarnaast kunnen ale leerlingen van groep 3 tm 8 na schooltijd vrijblijvend deelnemen aan extra beweegaanbod.

Wilt u meer informatie over Lekker FIt!? Kijk dan op: http://rotterdamlekkerfit.nl/...

Kinderlogopediepraktijk De Kletsmajoor

Op De Boog is elke donderdag de logopediste aanwezig. We hebben een samenwerking met kinderlogopediepraktijk De Kletsmajoor. Een kinderlogopediepraktijk in Rotterdam die is gecertificeerd en staat voor kwaliteit!

Het team bestaat uit logopedisten met verschillende specialisaties. Kennis wordt met elkaar uitgewisseld, waardoor de kinderen en hun ouders zo optimaal mogelijk kunnen worden begeleid. De Kletsmajoor zit op verschillende scholen in de wijken Spangen/Delfshaven en er wordt daar nauw samengewerkt met intern begeleiders en leerkrachten.

Op De Boog is Rabia Altintas de logopediste. Rabia heeft ervaring opgedaan in een praktijk en richt zich graag op kinderlogopedie. Ze weet veel van spraak-, taalproblemen en heeft een cursus gedaan in Beginnende Geletterdheid (voorwaarden voor het leren lezen).

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, wat betekent dat alle behandelingen op school worden vergoed. Een voorwaarde daarbij is wel dat ouders/verzorgers zo veel mogelijk bij de behandelingen betrokken zijn. Hiervoor is de aanwezigheid van een ouder/verzorger tijdens de behandelingen heel belangrijk (minimaal 50%). Ook voor de voortgang van de logopedie is dit essentieel.

Wilt u meer informatie over de praktijk dan kunt u terecht op de website: www.dekletsmajoor.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar: 010-425 31 90 of per mail: info@dekletsmajoor.nl...

Tips voor plan fondsaanvraag

Een van de manieren om een project te kunnen financieren is het aanschrijven van fondsen. Om het project te kunnen financieren, heeft een fonds een projectplan nodig. En hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor het fonds is om zich een goed beeld van het project te vormen. Hieronder volgen 12 tips voor een goed projectplan.
Een algemene tip: wees kort en bondig.

Tip 1. Beleid en algemene criteria: Verdiep u altijd in het beleid van het fonds waar u een aanvraag wilt doen. Stel u ook op de hoogte van de algemene criteria. U kunt op onze website een snelle scan invullen. Zo weet u snel of uw plan voldoet aan onze algemene criteria voor het doen van een aanvraag.

Tip 2. Doelstelling: Bedenk altijd wat u wilt bereiken met uw project. Welke problemen u wilt oplossen, of welke situatie u wilt verbeteren. En hoe uw project dat gaat doen. Formuleer deze doelstelling SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Beschrijf in concrete termen wat het project nu precies oplevert. U kunt meerdere resultaten vermelden, ook tussentijdse resultaten. Maak een prioritering en maak onderscheid tussen wat er minimaal opgeleverd moet worden om het project geslaagd te kunnen noemen.

Tip 3. Doelgroep en noodzaak: Beschrijf welke bestaande situatie de reden is voor het feit dat u het project wilt uitvoeren. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven welk probleem of gemis u signaleert, of welke bijzondere gelegenheid zich voordoet? Beschrijf dit duidelijk.

Tip 4. De inhoud van het project: Beschrijf welke activiteiten u gaat ondernemen om uw doel te realiseren. In welke volgorde worden deze activiteiten uitgevoerd, welke partijen zijn betrokken, etc.

Tip 5. Tijdsplanning: Wanneer gaat u beginnen en hoe lang duurt het project?
Let ook op de behandeltijd van de aanvraag van de fondsen. Dien de aanvraag ruim op tijd in. Bij VSBfonds is de behandeltijd maximaal vier maanden.

Tip 6. Een duidelijke begroting: Die hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn.
Het is prettig wanneer de begroting overzichtelijk en kloppend is. Belangrijk is dat de begroting realistisch is.

Tip 7. Andere financiers: Vraag ook geld aan bij andere financiers en geef aan welke dat zijn. VSBfonds financiert een project bij voorkeur nooit volledig.

Tip 8. Mankracht: Met wie gaat u het project doen, met vrijwilligers of professionals? Ook de inzet van vrijwilligers kost soms geld, bijvoorbeeld als zij een training of begeleiding nodig hebben. Dat heeft ook gevolgen voor uw begroting

Tip 9. Stakeholders: Met welke relevante partijen werkt u samen en welke
partijen hebben baat bij uw project? Noem ze en betrek ze bij het project, want zij kunnen het eventueel borgen na verloop van tijd.

Tip 10. Communicatie en publiciteit: Hoe krijgt u aandacht van de doelgroep en pers voor je project. En hoe wilt u bijvoorbeeld vrijwilligers aantrekken indien van toepassing.

Tip 11. Evaluatie: Het is goed vooraf te bedenken hoe u gaat meten of
uw project geslaagd is. Is dat bij een bepaald aantal deelnemers? Abstracte
begrippen als empowerment of eenzaamheid zijn soms lastig te meten. Maar
daarvoor heb je methoden zoals bijvoorbeeld de participatieladder.

Deze tips zijn toegelicht door Sue van Soest, senior adviseur Mens & Maatschappij, in een interview met Zorg en Welzijn.
...

Flyer & poster

de digitale poster...

Budget voor toekomstbestendige ideeën sportclubs

Rotterdamse sportverenigingen die goede ideeën hebben om hun vereniging toekomstbestendiger te maken, kunnen daarvoor per direct aanspraak maken op het zogenoemde stimuleringsbudget. Voorwaarde is dat de ideeën aansluiten bij de focusacties van het Actieprogramma Verenigingen, zoals flexibele lidmaatschappen en nieuwe sportvormen....

Nieuw Crea Activiteiten voor Ouderen

Op een zestal locaties in Delfshaven kunnen ouderen aanschuiven in hun wijk, elkaar ontmoeten door samen met creativiteit, op ieder zijn eigen niveau & interesses, in een prettige omgeving, aan de slag te gaan. Samen met plezier wat moois maken! Kunstbegeleiders assisteren de groepen waardoor deelnemers aangenaam verrast worden door wat zij zoal kunnen maken! Deelnemers geven aan wat ze willen doen & leren. Iedereen is welkom!
...

Knutselen voor ouderen

Ontmoet buurtgenoten en maak samen wat moois met de begeleider, die graag met mensen omgaat. Iedereen werkt op zijn eigen niveau. U kunt aangeven wat u graag wilt leren. Elke les wat anders, bijvoorbeeld: mozaïeken, houten doosjes & fotolijstjes decoreren, werken met lapjes stof & kralen, glas schilderen, collages maken, bloemen &dieren schilderen, houtskool tekenen.
START: Vanaf di.28/1/20,13.15 uur, in Wijktrefcentrum Coolhaven, 1e IJzerstraat 63. AANMELDEN: WMOradar, Josette van Splunter, email: jvsplunter@wmoradar.nl of kom gezellig langs in het wijktrefcentrum en meld u bij de balie. De koffie staat voor u klaar!

...

Waarom Buurt Bestuurt? Hoe werkt het?

Bewoners weten het best wat er moet gebeuren in hun buurt. Ze weten welke problemen er zijn, maar hebben ook vaak nuttige ideeën om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Samen met de politie, gemeente (onder andere de afdeling Stadsbeheer) en de gebiedsorganisatie gaan zij aan het werk. Soms kan een woningcorporatie, het jongerenwerk of een andere partij meedoen. Bij elke actie worden buurtbewoners gevraagd actief mee te helpen. Zo werk je samen aan een betere buurt.

Het is de bedoeling om voldoende bewoners te vinden die zich willen inzetten voor de buurt. Tijdens de eerste bijeenkomst stellen zij een top-3 samen met onderwerpen, die als eerste moeten worden aangepakt. Oplossingen kunnen gelden voor iedereen, of voor een specifieke groep: kinderen, jongeren of bijvoorbeeld senioren. Een actie of evenement vindt plaats door goede afspraken en samenwerking met elkaar. Daarna is overleg over het resultaat van belang. Zo koppelt bijvoorbeeld de politie na een snelheidscontrole terug naar het Buurt Bestuurt Comité. 'Veertig bekeuringen uitgedeeld voor te hard rijden'....

Estafette crea lessen

buurtgenoten ontmoeten en gezellig dingen maken tijdens de estafette crea lessen in achtereenvolgend De Brandaris, het VEC en bibliotheek Pier80 op donderdagmiddagen vanaf 12 september, 13.30-15.30 uur.
Tijdens deze serie krijgt u begeleiding van kunstenaar Rabin Huissen.
Er kan van alles: van fruitbeesten maken tot stillevens tekenen, doosjes versieren, dieren en bloemen schilderen of mozaïeken en werken met stofjes.
Iedereen is welkom en krijgt begeleiding op zijn eigen niveau.
U kunt aangeven wat u wilt doen.

De estafette start in de Brandaris, Coloniastraat 25 (lesdata: 12/9, 19/9, 26/9). Daarna zijn er lessen op 3/10,10/10 en 17/10 in de ontmoetingsruimte van het VEC aan de Jan Kobellstraat 51. En op 24/10, 31/10, 7/11 en 14/11 zijn er lessen in de Bibliotheek Pier80, aan de Rösener Manzstraat 80.

U kunt aan alle lessen meedoen of alleen die bij u in de buurt. De wijkbus kan u naar de locaties brengen.
Meer informatie & aanmelden: Jolanda de Bus, tel: 06-22938312, email: j.debus@bibliotheek.rotterdam.nl ; De Brandaris: Adrian Boogaard, email: adrian@debrandaris.nl; VEC Pier80, Fadoua Sami, fsami@wmoradar.nl, tel. 06-11394333;
...

Buurtgenoten ontmoeten en gezellig wat doen?

Kom knutselen met kunstenaar Lisa in wijkcentrum BM4, aan de Burgemeester Meineszstraat 4.
Op maandagochtend 9 september, start een serie ontmoetingen voor ouderen.
Gezellig aanschuiven is prima, wat doen eveneens.
Bijvoorbeeld fotolijstjes en doosjes versieren, bloemen schilderen of mozaïeken en werken met stofjes.
Iedereen is welkom en krijgt begeleiding op zijn eigen niveau.
U kunt aangeven wat u wilt doen. Elke les is er wat anders te doen.
Uw vriendinnen en buurmannen die mee willen knutselen en zo nieuwe buurgenoten willen leren kennen, zijn van harte welkom.
Docente Lisa Diederiks werkt graag met mensen en zorgt ervoor dat ook u met wat moois naar huis gaat. De lessen zijn van 10.30-12.30 uur.
Aanmelden? Bel Ria van Schelven, tel. 06-21937037. Burgemeester Meineszstraat 4, Rotterdam. Kosten: 1 euro per les, inclusief een lekker kopje koffie of thee.
...

TALENT GROEPEN

Naast de (semi-) professionele companies Af-REE en RAEX heeft Future in Dance verschillende talent groepen. Deze groepen krijgen een keer per week training. In de trainingen krijgen de dansers techniek en repertoire. Er zijn verschillende technieklessen die per groep verschillen qua stijl en niveau. De lesstijlen die gegeven worden zijn; House, Capoeira, Modern, Floorwork en New Style Hip Hop. Tijdens repertoire wordt er gewerkt aan verschillende choreografieën.

Naast de belangrijke technieklessen wordt er gewerkt aan de podiumpresentatie van de dansers. De dansers krijgen gedurende de lessen individueel feedback. Veel dansers stromen door naar een dansopleiding of volgen naast hun huidige opleiding of werk een ontwikkelingstraject bij Future In Dance....

Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2020

In de bijlage is de vastgestelde subsidieregeling couleur locale voor het volgende jaar opgenomen. Deze is op een aantal punten aangepast.
Op basis van de nieuwe regeling kunnen de couleur locale aanvragen voor het volgende jaar worden ingediend.
Let hierbij vooral op de sluitingstermijn van 1 oktober 2019 voor de jaarlijkse subsidies 2020.
Dit houdt in dat voor de activiteiten die starten op 1 januari en doorlopen tot en met 31 december 2020 de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 oktober 2019 via de subsidieportal www.rotterdam/subsidies moet zijn ingediend.
Jaarlijkse aanvragen die na deze datum zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Let bij het opstellen van uw subsidieaanvraag op de uitsluitingsgronden (om in aanmerking te komen voor subsidie), die in artikel 7 van de regeling zijn opgenomen en de toelichting die daarbij hoort (pagina 9 en 10 van de regeling). Ten opzichte van het vorige jaar zijn er 2 extra weigeringsgronden opgenomen in de subsidieregeling, namelijk:
• Voor activiteiten waarvoor eerder subsidie couleur locale is verleend geldt dat de samenwerking met het wijknetwerk moet zijn beschreven in de aanvraag. Voor activiteiten waarvoor voor het kalenderjaar 2020 voor het eerst subsidie couleur locale wordt aangevraagd geldt dat minimaal de voorgenomen plannen voor samenwerking moet zijn beschreven in de aanvraag (zie vraag 6 afwegingskader, bijlage I subsidieregeling). Als dit niet het geval is wordt de aanvraag geweigerd;
• Als de activiteiten niet aansluiten bij de prioriteiten uit het gebied wordt de aanvraag eveneens geweigerd (zie vraag 8 afwegingskader, bijlage I subsidieregeling).

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met eventuele verleende subsidies/opdrachten vanuit andere programma’s voor hetzelfde project. Dit ter voorkoming van dubbele financiering door de gemeente voor een en hetzelfde project.

Tenslotte wil ik u vragen om bij het opstellen van uw subsidieaanvraag gebruik te maken van de “Richtlijn opstellen subsidieaanvraag” die is opgenomen in bijlage II van de subsidieregeling.
...

Informatie subsidieregeling taal

in augustus vond de lancering van de nieuwe subsidieregeling voor Taal plaats.
Dit betekent dat er nieuwe kansen zijn voor de komende jaren om subsidie aan te vragen voor non formele taal- reken- en digitale vaardigheden.
In de bijlage kunnen jullie alle info terugvinden.

Hopelijk hebben we straks weer veel mooie effectieve taal- reken- (en digicursussen) waar de bewoners iets aan hebben en stappen mee kunnen zetten in hun leven.

https://gallery.mailchimp.com/004d3f84445dbb92e0870fbfd/files/9adc2e48-9d98-42cb-982d-87de1db885ff/Subsidieregeling_taal_rekenen_en_digitale_vaardigheden_Rotterdam_2019_2022.pdf
https://gallery.mailchimp.com/004d3f84445dbb92e0870fbfd/files/38be5110-8b9f-4aa2-b372-aa3acbdd24ba/DEF_Toegankelijke_versie_factsheet_beleidskader_De_Taalspiraal_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/004d3f84445dbb92e0870fbfd/files/547347c5-6812-4ce5-b625-c42cd9b2417f/Richtlijn_opstellen_subsidieaanvraag_taal_rekenen_en_digitale_vaardigheden_Rotterdam_2019_2022.pdf...

Regeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam

Samen pakken we de armoede in Rotterdam aan.
Er is 500.000 euro beschikbaar voor initiatieven rond schulden en armoede

Met de Regeling armoede- en schuldenaanpak Rotterdam ondersteunt de gemeente initiatieven die bijdragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en helpen schulden in de stad te verminderen.

In de regeling is te lezen aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen.

De regeling is online te vinden .

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-175018.html

Aanvragen kan via:

https://concern.ir.rotterdam.nl/subsidies/#/organisatie/welzijn

Bent u een initiatiefnemer? Lees de regeling en kijk of u in aanmerking komt voor ondersteuning in de vorm van een subsidie.
Bent u zelf geen initiatiefnemer, maar kent u iemand? Stuur dit berichtje dan vooral door.
...

Unload to Upload workshop & boek

In deze intensieve training over inclusiedans leer je niet alleen met de methodiek en lesopbouw van Misiconi Dance Company te werken, maar leer je ook meer over de visie en het gedachtegoed van UTU. We bieden de eerste beginselen, handvatten, trips en tricks voor het werken met een inclusieve groep.

boek: Unload to Upload, aanleiding voor een inclusieve danspraktijk...

PRESENTEREN EN TROTS ZIJN OP GROTE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST EN MICRO VERANDERINGEN VOOR DE HUIDIGE LEEFOMGEVING

Wat?

Ideeën en uitvindingen presenteren en gezamelijk een stappenplan voor een duurzame school opstellen.

Hoe lang?

ca. 60 – 90 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

Afsluitende animatie
De kinderen geven korte presentaties. Ideeën en uitkomsten bekijken en bespreken met de leerkracht:
wat is de kracht van de ideeën?
wat zou het effect zijn van de uitvinding / idee?
Leerkracht en leerlingen formuleren een stappenplan voor een duurzame klas. Dit kunnen heel kleine veranderingen zijn zoals afval scheiden in de klas, het verzamelen van petflessen voor de volgende knutsel-lessen of het bedenken van een spel om afval te verminderen....

TALENTEN ONTWIKKELEN ??DENKEN MET JE HANDEN?? EN LEREN DOCUMENTEREN

Wat?

TROEP-COUPS – zijn opdrachten die de leerlingen uitkiezen waarbij met het gevonden en gereceyceld materiaal vanuit diverse invalshoeken gewerkt wordt. Probleemoplossend, technisch, dromend of onderzoekend of communicatief.

Hoe lang?

ca. 90 – 120 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

Introductie les 3
Ieder kind kiest een bepaalde ‘Troep-Coup’ en voert deze alleen of met zijn groepje uit.
De kinderen fotograferen en filmen hun ideeën en uitkomsten.
De kinderen borgen hun vastgelegde ideeën op de TROEP-COUP klassenpagina....

IN TEAMVERBAND LEREN RECYCLEN

Wat?

Materialen herkennen, sorteren en klaar maken voor hergebruik

Hoe lang?

ca. 45 – 90 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

Introductie les 2
Grondstoffen selecteren, reinigen en per bruikbaar materiaal sorteren
Bespreken en reflecteren....

IN TEAMVERBAND EN VANUIT DIVERSE ROLLEN MET EEN APP DE EIGEN LEEFOMGEVING ONTDEKKEN

Wat?

Introductie Troep-Coup en zwerfafval verzamelen

Hoe lang?

ca. 90 – 120 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

Introductie animatie
Kinderen vormen met behulp van de app teams en nemen drie (wisselende) rollen aan om buiten aan de slag te gaan (tablet-piloot, data-spotter, grondstof-bewaker).
Buiten in de directe omgeving van de school worden grondstoffen en data op straat verzameld door middel van het fotograferen en categoriseren van de gevonden materialen.
Bij terugkomst in de klas wordt klassikaal de verzamelde data besproken aan de hand van datavisualisaties....

Nieuwe workshops bij Seniorensoos Delfshaven

Elke 2e en 4e donderdag van de maand organiseert Creatief Welzijn Senioren de Seniorensoos in Schiezicht Delfshaven.
Elke soos wordt een creatieve workshop aangeboden door een lokale kunstenaar.
Denk aan tekenen, schilderen, vilten, boetseren, tegels beschilderen, mozaieken, zijde schilderen, sieraden maken.
De workshops kunnen door iedereen meegedaan worden. En natuurlijk neem je eind van de middag je werkje mee naar huis.
Kom eens langs op mathenesserdijk 272 B op donderdagmiddag van 14.00u tot 16.00u....

Meditatie Mind Empty-Ness & Visualisatie

Met simpele mind empty-ness-oefeningen, meditaties & visualisaties leer je om je eigen geest tot rust te brengen.
Je krijgt ook handige tools mee die je makkelijk kunt gebruiken tijdens je werk, thuis of wanneer je gewoon behoefte hebt om contact te maken met jezelf.
Wanneer je meer in verbinding staat met jezelf, is het makkelijker om ook je eigen potenties en mogelijkheden te leren kennen.
Gebaseerd op eigen ervaringen weet ik dat het je innerlijke rust geeft, geluk en een leven wat bij jou past. Ook zul je beter kunnen omgaan met emoties zoals boosheid, verdriet of teleurstelling. ...

SoulWare Kids

?Samen ontdekken en ervaren. Mijn lessen zijn erop gericht om kinderen de basis te leren van Hatha Yoga. Maar ook om plezier te beleven aan het uitvoeren van asana's.

Aspecten die aan bod komen zijn: houding, grove en fijne motoriek, concentratie, aandacht en plezier.

Door middel van het beoefenen van de asana's, mindfullness, meditatie & visualisatie leren de kinderen om contact te maken met hun innerlijk....

SoulWare Yoga - small groups

SoulWare Yoga richt zich op kleine groepen, met veel aandacht voor het individu.

Liever thuis? Ik neem een matje voor je mee! Vraag naar de mogelijkheden.

?Wil je een eigen groepje samenstellen? Vraag ook naar de mogelijkheden!...

Een aanvraag voor kosteloze inzet

Hoe en waar aanvragen?
Een aanvraag kunt u via de telefoon of per mail doen bij een van onze coördinatoren. U vind hun telefoonnummer en e-mailadres op deze site onder de rubriek direct contact.

Aanmelding en kennismaking
Tijdens de aanmelding vragen wij u relevante gegevens om de inzet voor u passend te maken. Dat gebeurt ook als de aanmelding via een andere zorgverlener gaat. Deze gegevens worden behandeld als vallend onder de privacy regelgeving. (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Duidelijk moet worden wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt en de mantelzorg.
Er zal aanvullende informatie gevraagd worden over de gezondheidstoestand en de situatie thuis. Een goed beeld van de leefsituatie en omstandigheden is belangrijk om te kunnen bepalen welke vrijwilliger(s) het beste past in deze specifieke situatie. Alles is er op gericht de u gewenste thuissituatie tot zijn recht te laten komen.

De coördinator geeft uitleg over hetgeen van ons verwacht mag worden en de mogelijkheden die we hebben. Praktische zaken en afspraken worden uitgewisseld.
De samenwerking met de beroepsmatige zorg komt ook in beeld.

Meestal volstaat een telefonisch contact gevolgd door een thuisbezoek van de coördinator.

De coördinator beoordeelt tenslotte welke vrijwilliger in de gegeven situatie ingezet kan en wil worden....

Ondersteuning thuis

U bent ernstig ziek en hebt te horen gekregen dat verder behandelen geen zin meer heeft. De vraag voor u en uw naasten komt: hoe het laatste stuk van uw leven in te vullen. Al gauw komen er dan allerlei vragen naar boven, niet alleen bij u, maar ook bij degene die u verzorgen. Vragen zoals: ‘Thuis sterven, kan dat? Want ik ben liever in mijn eigen vertrouwde omgeving.’ Of: ‘De verzorging kan zwaar worden. Hoe houden we die tot het einde vol?’

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg in Rotterdam (VTZ-Rotterdam) helpt bij het beantwoorden van deze vragen. VTZ-Rotterdam bestaat sinds 1986.
schema-vtz
VTZ-Rotterdam helpt graag en kosteloos terminaal zieke mensen die thuis willen sterven, en de partner, kinderen, vrienden of buren die bij hun verzorging zijn betrokken. Hiervoor staat een heel netwerk van opgeleide vrijwilligers klaar. Deze vrijwilligers richten zich op de wensen van de zieke. Zo maken zij de zorg minder zwaar voor de mensen om de zieke heen. Sleutelwoorden? Aandacht en nabijheid. Kortom… er zijn!

De zorg die de vrijwilligers bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Vrijwilligers waken bij de zieke, bieden een luisterend oor. Ze zorgen voor rust, geven aandacht en hebben tijd om er te zijn. Ook helpen ze bij licht verzorgende taken en geven eten en drinken. De vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen en doen ook geen zwaar huishoudelijk werk.
Elke vrijwilliger is maximaal twee dagdelen per week beschikbaar. Als er meer inzet nodig is komen er meerdere vrijwilligers.

De missie van VTZ-Rotterdam:
opgeleide vrijwilligers bieden tijd, aandacht en steun aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten....

Verslag informatiebijeenkomst 29 november 2018

Hier treft u het verslag van onze informatiebijeenkomst van 29 november jl. over de samenwerking tussen lokale Delfshavense organisaties en WMO Radar.
Te gast in Post West hebben we samen terug geblikt op het eerste jaar samenwerken: Wat ging goed en wat kon beter? Wat hebben we geleerd?
En we keken vooruit: Wat zijn de opgaven voor 2019? Hoe gaan we die samen oppakken?
...

Oldstar Walking Footbal

Voor alle 60 plussers die( weer) willen voetballen.

Oldstars Wandelvoetbal is een leuke mogelijkheid om te bewegen en
meer sociale contacten te maken.

“Als we een wedstrijdje doen en verliezen, is er geen grote frustratie,
het gaat immers om de gezelligheid tijdens het voetballen.
Dat is ook het leuke aan deze vorm van Voetballen”

Een samenwerking van WMO Radar, De Betrokken Spartaan en Het Ouderen Fonds (Old stars).

Voor aanmelden en meer informatie: René van Noorloos rvnoorloos@wmoradar.nl – telefoon 0652553764


...

INFORMATIEBLAD Verklaring Omtrent het Gedrag VOG

Mensen die regelmatig werken met kinderen, ouderen en kwetsbare personen, moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De gemeente Rotterdam neemt die verplichting bij bepaalde subsidies op in de subsidie-voorwaarden. De betreffende medewerker/vrijwilliger moet deze VOG zelf aanvragen en er zijn kosten aan verbonden....

Gebiedsbeeld Delfshaven

Signalen en aanknopingspunten over de thema’s integratie, discriminatie, v/m-emancipatie en lhbt-emancipatie in Delfshaven....

Netwerk Kennisatelier emancipatie mv

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier emancipatie m/v. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor emancipatie m/v tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Dadvar Advies & Training geeft advies en training op het gebied van participatie, integratie en vluchtelingenvraagstukken.
Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Emancipator houdt zich bezig met verschillende thema’s, zoals geweld, arbeid en zorg, seksualiteit, en seksuele diversiteit.
De stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) is een platform voor etnische zakenvrouwen in Nederland. Het doel is om deze vrouwen met het netwerk van EZVN te stimuleren in hun ondernemerschap.
De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid op emancipatie.
Hogeschool Rotterdam biedt onder andere bachelorprogramma’s op HBO niveau, Associatedegrees, contractonderwijs en post-hbo opleidingen aan. Vanuit verschillende lectoraten en afdelingen voert de Hogeschool onderzoek uit op het gebied van emancipatie.
Me & Society is een in Rotterdam gevestigd bureau voor diversiteitsmanagement. De organisatie staat voor projectmanagement, advisering en trainingen op het gebied van culturele diversiteit.
Moeders met Talent is een Rotterdamse stichting die zich heeft gespecialiseerd in talentontwikkeling en empowerment van vrouwen en moeders.
De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een landelijke vrouwenorganisatie en houdt zich onder andere met landelijk emancipatiebeleid, het VN Vrouwen Verdrag, arbeid, zorg en de alimentatiewet. De NVR is ook lid van de European Women’s Lobby, de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa.
Stichting Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen bij huiselijk geweld in Rotterdam.
Stichting Attanmia houdt zich bezig met interculturele trainingen, participatie, burgerschap en opvoedingsondersteuning. Samen met Vluchtelingenwerk Maasdelta en Buurtwerk voert Stichting Attanmia de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.
Stichting Azágua Associação Cultural bevordert de integratie, emancipatie, educatie en participatie van migranten in Rotterdam in het algemeen en van Kaapverdianen in het bijzonder
Stichting FEMALE FORCE is een Rotterdams inspiratienetwerk en vrouwenplatform die de kracht van vrouwen versterkt en ontwaakt.
Stichting Marokkanenbrug is in Rotterdam gevestigd en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van Marokkaanse-Nederlanders.
Stichting Missionaire du Salut (Misa) is een Nederlands initiatief gedragen door vrouwen uit minderheden. Misa richt zich op het bestrijden van armoede in Afrika en dan met name Congo, en op het bevorderen van de integratie en participatie van mensen afkomstig uit het oost-westen van Afrika en Congo.
Van Ast Training & Advies verzorgt trainingen gericht op bewustwording van ongewenst gedrag, uitsluiting en discriminatie, en empowerment.
Vrouwen in de Lift is een in Rotterdam gevestigde helpdesk waar vrouwen worden begeleid in het bereiken en behouden van financiële zelfstandigheid....

Netwerk Kennisatelier lhbt-emancipatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier lhbt-emancipatie. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in hel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor lhbt-emancipatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Diverscity010 is een project waarbij RADAR, SPIOR en COC Rotterdam samenwerken om seksuele oriëntatie en gender diversiteit bespreekbaar te maken op basis- en middelbare scholen in Rotterdam, en onder religieuze en etnische minderheden. Het project is begin 2016 gestart en er zal binnenkort een website online komen.
Diversiteit in bedrijf is een initiatief van Stichting van de Arbeid en faciliteert het landelijke kennisplatform en het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit bevordert diversiteit en inclusie in de publieke en private sector.
Gay010 is een portal voor homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders in Rotterdam en omgeving.
Gay-Straight Alliance Natuurlijk Samen:Gay-Straight Allianties (GSA’s) zijn samenwerkingsverbanden tussen lhbt- en reguliere organisaties. Er zijn GSA’s op verschillende domeinen: onderwijs, ouderen, sport en wijkveiligheid. Natuurlijk Samen is de Gay Straight Alliantie die zich richt op wonen en veiligheid in de wijk.
De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid op lhbt-emancipatie.
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Movisie is georganiseerd rondom vijf thema’s: effectiviteit en vakmanschap, actief burgerschap, inclusie en diversiteit, huiselijk en seksueel geweld, en sociale zorg. Lhbt-emancipatie is een van de sub-thema’s waar Movisie zich mee bezig houdt.
Pluspunt Rotterdam is een expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam.
RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid.
Rainbow City is een Rotterdamse organisatie die zich inzet voor de emancipatie van lhbt’s, onder andere op de thema’s roze-ouderen, werk en onderwijs.
Rotterdam Pride organiseert het jaarlijkse festival om seksuele en gender diversiteit te vieren in Rotterdam.
RotterdamV is het Rotterdamse kenniscentrum voor homo-emancipatie. RotterdamV geeft training en advies, en richt zich daarbij op professionals in de deelgemeentelijke eerstelijnsorganisaties
Stichting Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. Humanitas helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven.
The Hang-Out 010 is een huiskamer van waaruit LHBT- jongeren uit Rotterdam bij elkaar kunnen komen en hun projecten kunnen ontwikkelen. In een setting waar jongeren van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen ontvangt The Hangout 010 allerlei verschillende jongeren....

Netwerk Kennisatelier discriminatie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier discriminatie. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor discriminatie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid om discriminatie te voorkomen en te bestrijden.
JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap.
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een gezamenlijk programma waarin rijksoverheid, gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven werken aan een nieuw perspectief voor Rotterdam Zuid.
Platform INS is opgericht op initiatief van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Platform INS richt zich op het bevorderen van burgerschapszin, maatschappelijke participatie en respect voor diversiteit.
RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid.
Sezer is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die zich onder andere richt op interculturele communicatie, re-integratie, bevorderen van sociale cohesie op wijkniveau en opvoedingsondersteuning.
SPIOR is de koepelorganisatie van 66 islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. SPIOR zet zich in voor het bevorderen van de participatie van moslims in Nederland.
Stichting Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen bij huiselijk geweld in Rotterdam.
Stichting BONT is een in Rotterdam gevestigde organisatie die werken, logeren en beleven begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking.
Stichting Humanitas is een grote aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. Humanitas helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven.
Stichting Young Up werkt met jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de context van arbeidsmarkt. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, starters en jongeren die verdere stappen willen nemen in hun carrière behoren tot de doelgroep.
Pluspunt Rotterdam is een expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam.
The Hang-Out 010 is een huiskamer van waaruit LHBT- jongeren uit Rotterdam bij elkaar kunnen komen en hun projecten kunnen ontwikkelen. In een setting waar jongeren van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen ontvangt The Hangout 010 allerlei verschillende jongeren.
Van Ast Training & Advies verzorgt trainingen gericht op bewustwording van ongewenst gedrag, uitsluiting en discriminatie, en empowerment....

Netwerk Kennisatelier integratie

Tientallen organisaties in Rotterdam houden zich bezig met integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. In onderstaande lijst zie je welke organisaties zijn aangesloten bij het IDEM Kennisatelier integratie. Deze organisaties komen structureel bij elkaar om hun krachten te bundelen en samen te werken. Het gaat grotendeels om organisaties die in heel de stad actief zijn. Bij sommige organisaties behoort de aandacht voor integratie tot hun kerntaak. Bij andere organisaties is het een van de vele thema’s waar ze mee bezig zijn.

Buurtwerk Rotterdam is actief in verschillende gebieden van de stad. Samen met Vluchtelingenwerk Maasdelta en Stichting Attanmia voert Buurtwerk de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.
Cultuur Concreet richt zich op kunst en cultuur in de Rotterdamse samenleving.
De Erasmus Universiteit is de universiteit van Rotterdam en biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen op WO niveau. Verschillende faculteiten voeren onderzoek uit naar integratie en migratie in Rotterdam.
De gemeente Rotterdam is de bestuurlijke organisatie van Rotterdam, bestaande uit de veertien gebieden (de voormalige deelgemeenten). Vanuit de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voert de gemeente beleid op integratie.
Me & Society is een in Rotterdam gevestigd bureau voor diversiteitsmanagement. De organisatie staat voor projectmanagement, advisering en trainingen op het gebied van culturele diversiteit.
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een gezamenlijk programma waarin rijksoverheid, gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven werken aan een nieuw perspectief voor Rotterdam-Zuid.
Platform INS is opgericht op initiatief van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Platform INS richt zich op het bevorderen van burgerschapszin, maatschappelijke participatie en respect voor diversiteit.
Pluspunt Rotterdam is een expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam.
Samen010 is een kerkelijk netwerk in Rotterdam dat zich samen met vrijwilligers inzet voor kwetsbare mensen in de stad.
SPIOR is de koepelorganisatie van 66 islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. SPIOR zet zich in voor het bevorderen van de participatie van moslims in Nederland.
Stichting Attanmia houdt zich bezig met interculturele trainingen, participatie, burgerschap en opvoedingsondersteuning. Samen met Vluchtelingenwerk Maasdelta en Buurtwerk voert Stichting Attanmia de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad.
Stichting Azágua Associação Cultural bevordert de integratie, emancipatie, educatie en participatie van migranten in Rotterdam in het algemeen en van Kaapverdianen in het bijzonder.
Stichting Bij Corrie organiseert samen met vrijwilligers activiteiten om persoonlijke ontwikkeling én de samenhang in de wijk te bevorderen. Er is een vestiging in Rotterdam Zuid en in Noord.
Stichting BONT is een in Rotterdam gevestigde organisatie die werken, logeren en beleven begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking.
Stichting Maanta biedt hulp aan nieuwe Nederlanders bij het overbruggen van de kloof richting de arbeidsmarkt. De in Rotterdam gevestigde organisatie richt zich vooral op Somalische-Nederlanders.
Stichting Mara is een in Rotterdam gevestigde katholieke organisatie die, samen met vrijwilligers, projecten opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Stichting Marokkanenbrug is in Rotterdam gevestigd en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van Marokkaanse-Nederlanders.
Stichting Pauluskerk is een diaconaal centrum in Rotterdam, dat zich onder andere bezighoudt met vluchtelingenproblematiek en opvang verleent aan ongedocumenteerden in de stad.
Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) geeft advies, informatie, gratis Nederlandse les, ondersteuning bij bemiddeling met advocaten en andere ondersteuning aan ongedocumenteerde mensen in Rotterdam.
Stichting Young Up werkt met jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de context van arbeidsmarkt. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten, starters en jongeren die verdere stappen willen nemen in hun carrière behoren tot de doelgroep.
Wi Masanga informeert over cultuur, wetenschap, samenleving, economie en politiek vanuit een Surinaams perspectief.
VluchtelingenWerk Maasdelta begeleidt vluchtelingen met een status in Rotterdam. Samen met Stichting Attanmia en Buurtwerk voert VluchtelingenWerk Maasdelta de gemeentelijke opdracht uit om vluchtelingen met een status die nieuw in Rotterdam aankomen te begeleiden met het wegwijs worden in de stad....

Wij zoeken vrijwilligers

Jeugdfonds Rotterdam heeft als doel om kinderen en jongeren uit gezinnen met lage inkomens de
kans te geven zowel op als na school mee te kunnen laten doen. Denk aan sport, muziek maken,
dansen, een computer of een fiets. Dingen waardoor een kind meer aansluiting heeft met zijn
omgeving en zich goed kan ontwikkelen. Als deze kosten een probleem zijn, kan een gezin
daarvoor een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Rotterdam.
Hiervoor wordt wekelijkse spreekuren in Huizen van de Wijk georganiseerd. Hier zijn inwoners van
harte welkom om een aanvraag in te dienen. Voor de bemanning van het spreekuur zijn wij op
zoek naar vrijwilligers.
Wat ga je doen?
• Wekelijks samen met een collega spreekuur draaien dat twee uur duurt;
• Informatie geven over wat Jeugdfonds Rotterdam voor gezinnen en kinderen kan doen;
• Aanvragen opnemen en de benodigde stukken verzamelen;
• Contact onderhouden met het kantoor van Jeugdfonds Rotterdam.
Wij zoeken vrijwilligers die
• een positieve instelling hebben;
• de Nederlandse taal goed beheersen;
• affiniteit met de doelgroep hebben;
• over uitstekende sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden beschikken;
• minimaal een half jaar beschikbaar zijn;
• de mentaliteit ‘afspraak is afspraak’ hebben.
Wat bieden wij?
• Training om de spreekuren te kunnen doen;
• De mogelijkheid om werkervaring op te doen in verantwoordelijk werk;
• Bijeenkomsten met vrijwilligers uit andere delen van Rotterdam om ervaringen uit te
wisselen;
Lijkt het je leuk om ons team te versterken én ben je minimaal één dagdeel per week beschikbaar?
Aarzel dan niet en stuur je motivatie en CV naar info@jeugdfondsrotterdam.nl.
Meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen, vind je op www.jeugdfondsrotterdam.nl....

Cursusaanbod augustus 2018 CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Zomertijd. Heeft u ook zo'n zin in de vakantieperiode? Eindelijk tijd om even bij te komen en zaken op orde te brengen. De zomer is een mooie tijd om te mijmeren, vooruit te kijken en plannen te maken. Laat u daarbij inspireren tijdens de zomerworkshops van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg! U ontmoet collega's uit het werkveld en wisselt ervaringen
uit over verschillende interessante thema’s. Wij zorgen voor een inspirerend maar relaxed programma en geven u praktische tips & tricks mee....

Verslag informatiebijeenkomst 25 juni 2018

Hier treft u het verslag van de informatiebijeenkomst op 25 juni 2018 ...

De Werkgroep Jongeren Middelland

bestaat uit vrijwilligers die zelf actief in het welzijnswerk (jongerenwerkers, trajectbegeleiders, sociaal beheerders, schuldhulpverleners) werken of dit hebben gedaan en die jaren in de wijk Middelland wonen of hebben gewoond en die vanuit hun betrokkenheid iets terug willen doen voor de jeugd en de wijk.

Zij zijn verbonden en worden gesteund door de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Hun werkplek is : Joost van Geelstraat 2A
WerkgroepJongerenMiddelland@hotmail.com...

Project Bellenblazen

Vanuit het Wijkpastoraat Rotterdam West organiseren wij weekenden voor kinderen/jongeren of gezinnen.

Inmiddels zijn er 24 succesvolle weekenden geweest.

Het doel van het weekend is ontspannen samenzijn in een huis in Burgh Haamstede.

Door kinderen en jongeren in een veilige omgeving buiten de stad te laten spelen in de breedste zin van het woord wordt hun groei en weerbaarheid versterkt.

Met elkaar scheppen we een klimaat van ruimte en van genieten. De jongeren spelen onbezorgd in de natuur, genieten van het strand, bos en duinen. We beleven avonturen. Even weg uit de dagelijkse omgeving; de zorgen van de buurt en de straat worden overstegen :


Een “oaseplek” in de woestijn van het leven van alledag.Zo worden ervaringen opgedaan die niet meer worden vergeten en die de jongeren meenemen op hun weg door het leven.De groep, in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar bestaat uit jongens of meisjes en maximaal uit 8 personen.

Op dit moment zijn wij contacten aan het leggen en op zoek naar ambassadeurs binnen organisaties, scholen, wijkteams en instellingen om het vertrouwen te winnen, zodat ouders hun kinderen mee laten gaan met een weekend Bellenblazen....

Vrouwenhuis Rosa

Vrouwenproject Rosa van Wijkpastoraat Rotterdam West wil een huiskamer zijn voor vrouwen uit het Nieuwe Westen en omgeving.Een kamer waar men elkaar ontmoet, ervaring kan uitwisselen en elkaar kan ondersteunen bij het (her)nemen van de regie over het eigen leven.

Bezoeksters van Rosa krijgen gelegenheid om zelf activiteiten te ontwikkelen en voelen zich zo mee verantwoordelijk voor het beheer van het pand. Elke dag zijn vrouwen actief in het pand.

Activiteiten die hierbij ontwikkeld worden zijn: conversatielessen, yoga, creatieve werkvormen, koor Grenzeloos, mind mappen, Koran lezen, vieren van religieuze feestdagen....

Verslag informatiebijeenkomst 31 mei 2018

Hier treft u het verslag van de informatiebijeenkomst op 31 mei 2018.
Margreet Grundmeijer, Marlies Pfaff, Esther Gernette, Atie Mol en Ineke Palm gaven informatie over de subsidievoorwaarden en toegankelijkheid van diverse fondsen....

Kinderwerk

Wijkpastoraat Rotterdam West laat de meest kwetsbare kinderen in beeld komen. Door aanwezig te zijn op straat wordt het vertrouwen gewonnen. Samen met de kinderen wordt op ‘eigen terrein’ met kinderen meegedacht over activiteiten en vragen die voor hen belangrijk zijn. Talenten worden aangeboord en iedereen mag meedoen. Daarbij wordt hen het wijkpastoraat aangeboden als veilige plek.

In de wijk Middelland is deze manier van werken zeer vruchtbaar gebleken, toen een ‘basisschoolgeneratie’ lang een kinderwerker betrokken was bij het leven van veel kinderen. Deze trouw en continuïteit is voor kinderen erg belangrijk.

Uit de eerste kennismaking komen bijvoorbeeld de volgende activiteiten voort:

Spelen op het schoolplein, inloop, meidenclub, koken met jongens, praktische cursussen zoals EHBO voor kinderen, vakantie-activiteiten, opvoedingsondersteuning voor ouders....

Projecten

Als Stichting Openhaard werken wij aan projecten die moeten leiden tot een bepaald eindproduct. Meestal verloopt het in samenwerking met derde partijen (van oudsher goede banden); zoals de deelgemeentes, bibliotheken, scholen, politie, GGD, Roteb en andere instellingen.
Doel is dan ook gezamenlijk tot een eindresultaat werken waar alle
betrokkenen mee tevreden zijn.

Er zijn projecten die jaarlijks terugkomen, bijvoorbeeld het buurfeest en het oud en nieuw, maar er zijn ook nieuwe projecten, zoals het project Mediawijsheid. De andere projecten zijn inmiddels al uitgevoerd, of er wordt -met de beperkte middelen die we hebben- eraan gewerkt.

De randvoorwaarden voor de projecten zijn vaak wel van hetzelfde gehalte, namelijk jongeren, ouderen en minderheden stimuleren met het algemeen nut om een harmonieuze samenleving te bereiken, waarin we met zijn allen plezier beleven van onze Nederland, onze stad en onze mensen....

Activiteiten

Stichting Openhaard probeert haar doelen te realiseren door maandelijks een minimum van 5 activiteiten (jaarlijks 60) te organiseren, het aantal vrijwilligers te verhogen en jaarlijks stagiaires aan te nemen. Openhaard organiseert workshops als papier marmeren, Ney-instrument spelen, Turks voor beginners, Arabisch voor beginners, Nederlands voor nieuwkomers en computeren. Ondersteunend biedt Stichting Openhaard administratieve hulp zoals het lezen, vertalen en invullen van formulieren. Stichting Openhaard organiseert daarnaast informatiebijeenkomsten in samenwerking met onder andere de politie, de brandweer, de GGD en andere instanties....

Mentoren010

Dit programma richt zich primair op meiden en jongens van 6 tot en met 16 jaar, met een verblijfsvergunning, alleenstaand of met een gezin. Tevens wordt het gezin door de mentor ondersteund....

Benefits for Girls

Benefits for Girls richt zich op meisjes van 12 t/m 16 jaar met verschillende achtergronden en specifieke aandachtspunten op sociaal, emotioneel en cultureel gebied. We weten dat er veel soortgelijke projecten zijn, maar niet veel richten zich op jonge meiden in een kwetsbare fase van hun ontwikkeling. Wij vinden dat meisjes in de puberteit sterk in hun schoenen moeten staan om de valkuilen, problemen en verleidingen te weerstaan die hun toekomst kunnen beperken, en zetten daar ons sterk voor in!...

Benefits for Kids

Het mentorprogramma Benefits for Kids van de Stichting BforYou is een belangrijk mentorprogramma voor kinderen en tieners en bestaat al sinds 2001. Sinds de start hebben wij met veel plezier succesvolle mentorkoppels gemaakt in Rotterdam Met trots kunnen we nu ook zeggen dat we dit ook in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen!...

Verhuur

StudioBEETS verhuurt de studio. Er kan worden vergaderd, gerepeteerd, gecoacht, gezongen en getraind. Voor een maand, week, dag of dagdeel kun je de studio ‘op maat’ huren.

adres: Nicolaas Beetsstraat 31, 3027 AN Rotterdam
40 m2, plus aparte kleedkamer en WC

Wij verzorgen yoga, dans en theaterlessen en willen de ruimte graag delen met collega’s die complementair zijn aan ons werk en hiermee enige affiniteit hebben. De ruimte is geschikt voor:
– andere vergelijkbare dienstverleners
– groepsbijeenkomsten (max. 20 )
– werken in kleine groepen (10) bijvoorbeeld Theater- en danslessen/repetities, yoga, mindfulness, psychodynamisch werk, massage e.a.

De goed geïsoleerde en -verwarmde studio heeft een mooie lichte sfeer en bevindt zich op de begane grond met een eigen entree.

AFMETINGEN:
ca. 8,0 x 4,0 meter
Plus aparte kleedkamer (8m2) met theetafel en WC.

VOORZIENINGEN:
– matjes
– yoga props (dekens, kussen, blokken en riemen)
– geluidsapparatuur.
Aansluiting beamer mogelijk.

VERHUURTIJDEN:
De ruimte wordt verhuurd in de volgende dagdelen:
– ochtend: 08.30 – 12.30 uur
– middag: 13.00 – 17.00 uur
– avond: 17.30 – 21.30 uur

OVERIGE VOORZIENINGEN
– WIFI
– voldoende (betaalde*) parkeergelegenheid
– Snelwegen dichtbij

*) doordeweeks vanaf 18.00 uur en op zondag hele dag gratis parkeren.

Meer informatie op te vragen via info@studiobeets.nl...

Dans

StudioBEETS verzorgt danslessen voor alle leeftijden. Andrea geeft -vaak op een andere locatie- in binnen en buitenland moderne dans en improvisatie lessen / workshops.

Heeft u interesse in een workshop op maat? Neem contact op met Andrea ....

Theater

StudioBEETS verzorgt theaterworkshops in binnen en buitenland.

Andrea’s passie is het werken met theatertalenten die een verstandelijke beperking hebben. Ze geeft o.a. leiding aan Theatergroep Orion....

Yoga

De fysiek uitdagende en “down to earth” yogalessen van Andrea zijn gebaseerd op Hatha yoga . Daarnaast komen er soms ook andere (bewegings)technieken aan bod. De lichaamshoudingen (asanas) vergroten je souplesse, kracht en uithoudingsvermogen. Door de balans tussen dynamiek en ontspanning ga je je vitaler en rustiger voelen. Je hoeft niet soepel te zijn of yoga-ervaring te hebben om deel te nemen. Door het werken met hulpmiddelen kunnen alle houdingen aangepast worden aan jouw mogelijkheden.

Het zijn semi-privélessen (maximaal 7 deelnemers). Omdat de groepen klein zijn, krijg je persoonlijke, zorgvuldige begeleiding en kun je op je eigen niveau en tempo de kracht van yoga ontdekken. Dit maakt een yogales bij Studio Beets effectief. Na een aantal lessen zul je het positieve effect van de lessen merken.

YOGA …

maakt je sterkt, soepel & energiek
brengt je in het hier en nu
ontspant & gaat stress te lijf
brengt lichaam en geest in balans
maakt dat je minder piekert en beter slaapt
leert je relativeren...

Wijkpaleis - de plek om het te maken

Kom Maken of Maak ‘t Mee

Het Wijkpaleis gaat over maken, leren en ontmoeten. In het Wijkpaleis werken makers en bewoners samen aan een wijkbedrijf, waarin buurtgenoten door het ‘samen maken’ elkaar ontmoeten en leren van elkaars kennis en kunde.

Het Wijkpaleis is een plek om het maken te leren.
Bijvoorbeeld verstellen en repareren.
Koken, timmeren, naaien en programmeren.
Je eigen ideeën uitvoeren.

Het Wijkpaleis is een plek om wat je kent of kunt te delen.
Wie weet hoe je iets kan maken, kan die kennis hier delen met buurtgenoten.
Ouderen en jongeren leren van elkaar.

Je kunt meebouwen aan het Wijkpaleis of maken wat jezelf bedenkt en nodig hebt.
Het Wijkpaleis heeft een dorpszaal die buurtbewoners ruimte biedt om te vieren dat je het hebt gemaakt....

Zorgvrijstaat

Stel Vragen en Help Zorgen

De Zorgvrijstaat is actief in de wijken Oude Westen, Middelland en het Nieuwe Westen: stadswijken waar ook kwetsbare mensen wonen. Door grote veranderingen in de zorg moeten bewoners steeds vaker voor zichzelf en hun naasten zorgen. De Zorgvrijstaat ontwikkelt manieren en voorzieningen waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren. Dit doet Zorgvrijstaat door van ieders talent, kennis en kracht gebruik te maken, zonder groepen uit te sluiten. De Zorgvrijstaat heeft geen eigen plek of huiskamer maar is met aanschuifmaaltijden, (juridische) spreekuren, een klussendienst aan huis (Het Zal Werken), en steun voor mensen met psychische problemen (Vraag het de dokter en Natafelen) aanwezig op de verschillende plekken in Huize Middelland....

Werkgroep Jongeren Middelland

Kom Binnen en Doe mee

WGJ Middelland is een initiatief van betrokken jongerenwerkers die zijn opgegroeid in Middelland en graag iets terugdoen voor de wijk en de jeugd van tegenwoordig. Zo laten zij hun binding met de buurt zien. In hun pand aan de Joost van Geelstraat zorgen zij voor een veilige omgeving, waar jongeren uit Middelland kunnen samenkomen en leren van elkaar. Iedereen is welkom. De jongeren moeten zelf ?activiteiten organiseren waar zij van leren én tegelijkertijd iets mee terugdoen voor de wijk. Naast het jongerenwerk zijn ook naai- en kooklessen in het pand en wordt huiswerktraining gegeven aan basisschoolleerlingen....

Thuis in West

Kom Thuis en Doe Mee

Thuis in West biedt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het is een veilige speelplaats voor kinderen, een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en worden geholpen bij hun huiswerk. Thuis in West is een huiskamer voor de buurt. Iedereen mag hier Thuis komen.

Thuis in West is een gemeenschap van mensen uit Middelland. Mensen die samen meer uit het leven willen halen en samen meer willen betekenen voor de wijk. Het is een veilige speelplaats voor kinderen, een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en worden geholpen bij hun huiswerk. Thuis in West is een huiskamer voor de buurt. Iedereen mag hier Thuis komen. Mensen kunnen er tot bloei komen. Thuis in West legt de nadruk op warmte, openheid, ontmoeting en aanvaarding. Waar mensen elkaar kennen, ontstaat vanzelf een gemeenschap.

In de keus van haar activiteiten laat Thuis in West zich leiden door wat de wijk nodig heeft. Dat wordt duidelijk door contact met buurtgenoten en instellingen die er werken....

De Spoortuin

Kom Wandelen of Snoeien

Vlak naast de Diergaardetunnel en de zendmast vind je de ingang van De Spoortuin. Het is niet alleen een grote groentetuin, maar ook een flink stuk stadsnatuur dat buurtgenoten zelf onderhouden. Het bospad voert je langs prachtige oude bomen. Je kunt er wandelen en spelen, bijen houden, een hut bouwen, of in ruil voor een klus of goede ideeën een feestje geven, borrelen of vergaderen in het Spoortuinhuisje. De Spoortuin staat altijd open voor enthousiastelingen die iets willen ondernemen in het groen, maar je kunt ook gewoon van de natuur genieten. Niets hoeft. De Spoortuin maakt samen met andere groepen bewoners het Essenburgpark, een nieuw stadsnatuurgebied van wel 7 hectare, gelegen tussen het Marnix Gymnasium en de Mevlanamoskee (opent in 2017). Bovendien werkt De Spoortuin aan de Groene Connectie, een 8 kilometer lang lintpark rond Delfshaven, dat groene buurtinitiatieven met elkaar verbindt en samenwerking zoekt met zorg- en welzijnsinstanties....

Singeldingen

Kom Luieren en Laat 't Zien

Singeldingen is een zomerse ontmoetingsplek in het Heemraadspark. Vanaf de mei- tot het begin van de zomervakantie staat de kiosk in het park. Van woensdag tot en met zondag worden door Singeldingen activiteiten georganiseerd voor iedereen en is de kiosk gevuld met lekkers uit de wijk. Natuurlijk mag je ook komen luieren en is iedereen uitgenodigd met een eigen picknickmand mee te nemen. Zo is het voor iedereen een plek om aan te schuiven, te genieten en buurtgenoten te ontmoeten. Meedoen is onbetaalbaar en hoeft niks te kosten....

De Oranjerie

Kom Zitten en Praat met Elkaar

De Oranjerie is de huiskamer van de Volmarijnstraat. Deze straat was een van de eerste Opzoomerstraten in Rotterdam West. Actieve bewoners maken hier hun straat mooi en leefbaar door samen voor elkaar en de straat te zorgen, spelletjes te spelen aan de picknicktafel of feest te vieren: plantjesdag in de lente, de buurtbbq in juni, het voorleesfeest en de buitenspeeldag in de zomer, het herfstfeest in oktober, Sint Maarten in november en de kerstborrel in december. Elke twee maanden is er wel iets te vieren. Op vrijdagmiddag is het ‘happy hour’: samen wordt het weekend ingeluid, maar worden ook de mooie en moeilijke kanten van het leven gedeeld. Relaties worden gebouwd en het netwerk in de buurt groeit. Op sommige avonden worden de buurtkinderen (in pyjama) voorgelezen. De Oranjerie is ook te huur voor buurtgenoten voor feestjes en activiteiten....

Oostervant

In Recreatiecentrum Oostervant kun je terecht voor meer dan dertig verschillende activiteiten: van sporten tot bowlen, van samen eten en drinken, dansen tot zwemmen. Je kunt er een cursus salsa volgen of gewoon gezelligheid opzoeken. Het Oostervant heeft ook een maatschappelijk doel. Samen met de buurt en voor de buurt is het fitnesscentrum Sportlokaal opgezet, is het Taalcafé opgericht en een kleine bibliotheek ingericht. Hier kan de buurt zeven dagen in de week terecht in een prettige woonkamer....

Graaf Florisstraat

Kom Kijken of Koken

De bewoners van de karakteristieke en lommerrijke Graaf Florisstraat werken al jaren aan samenhang in de straat. Zij hebben een eigen website en beheren het gezamenlijk clubhuis op de hoek van de Graaf Florisstraat en de Witte van Haemstedestraat. Dit is de centrale plek van waaruit activiteiten plaatsvinden zoals “Koken à la Flo” (kinderactiviteit), “de Floriscoop”, de filmclub van de straat en de kookclub. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor leden en hun introducees. Zij betalen per bijeenkomst een bijdrage om de kosten te dekken....

Ettaouhid

Kom voor Verdieping en Ga in Gesprek

Vereniging Ettaouhid is een zelfstandige sociaal-culturele vereniging met een islamitische basis. Ettaouhid heeft twee huizen, één in Middelland en één in het Oude Westen. Ettaouhid zet zich vol enthousiasme in voor jong en oud uit de islamitische gemeenschap en voor buurtgenoten in de wijk.
Ettaouhid heeft een actieve jongerenvereniging (JCVE), een eigen scoutingclub (Ibn Battuta) en een koor (Al Wahda). Ettaouhid verzorgt trainingen, workshops en cursussen gericht op ontwikkeling voor zowel jong als oud....

Het Dierenlandje

Kom Spelen en Zorg Mee

Het Dierenlandje is een groene speeltuin. De ingang is aan de Duivenvoordestraat. Vroeger stonden hier de paardenstallen van de politie, maar wie nu door de poort wandelt, ziet bomen, gras, speeltoestellen en meer dan levensgrote dieren van kunstenaar Herman Lamers. In het Dierenlandje kan lekker worden gespeeld en geravot. Ook ouderen zijn van harte welkom: om te klaverjassen, voor fitness, of om gewoon een bakkie te doen. De bewoners die in de huizen rondom Het Dierenlandje wonen, zijn erg betrokken: keer op keer staan ze klaar om activiteiten te organiseren of hulp te bieden. Op woensdagmiddagen en in de schoolvakanties zijn er veel activiteiten voor kinderen: Halloween, Sinterklaas, Kerstmis en carnaval worden gevierd. In de zomervakantie is er iedere week iets te doen en wordt er zelfs gekampeerd. Kinderen mogen ook hun eigen ideeën uitvoeren. In de speeltuin staat een huisje waar binnenactiviteiten plaatsvinden....

Het BuurtAtelier

Kom Binnen en Leef Mee

Het BuurtAtelier is een plek in de Zwaerdecroonstraat voor en door de bewoners van de straat en de straten rondom. Buurtbewoners gebruiken de plek om yogalessen aan te bieden of een cursus photoshop. In de keuken wordt gekookt voor gezamenlijke buurt- en aanschuifmaaltijden. Halloween, Kerst, oud en nieuw en de mid-zomerbbq worden groots gevierd. Er is een goede beamer, grote tafels en voldoende servies dus je kunt hier van alles organiseren: van filmavond tot vergadering of diner met vrienden en familie. Het Kinderatelier Rotterdam is de vaste huurder van het souterrain, hier krijgen kinderen van vier tot en met twaalf jaar knutselles....

INFORMATIEBLAD vrijwilligersverzekering

Voor alle vrijwilligers (en mantelzorgers) heeft de gemeente Rotterdam een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten: De Maasstadpolis. Deze verzekering geldt voor individuele personen, niet voor (vrijwilligers)organisaties. Iedereen die vrijwilligerswerk doet, dus ook bijvoorbeeld de initiatiefnemer van een bewonersinitiatief, is automatisch verzekerd. Hij/zij hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. Als een bezoeker/deelnemer aan een activiteit van een organisatie schade oploopt, is dit echter niet altijd te verhalen op een individuele vrijwilliger. In dat geval geeft de Maasstadpolis geen dekking, want die geldt immers alleen voor individuele personen en dus niet voor organisaties (rechtspersonen). Daarom hebben veel organisaties een aparte aansprakelijkheidsverzekering. Voor een evenement (bijvoorbeeld een festival, een braderie, een toernooi) is het soms aan te raden een speciale evenementenverzekering af te sluiten.
Zie voor meer informatie over de (te regelen) verzekeringen het informatieblad in de bijlage....

Jaarkalender Park 1943

wil je snel weten of er iets te doen is in het park of wil je zelf iets organiseren?
de kalender laat zien of er op die dag iets is te doen!...

INFORMATIEBLAD geldstromen starters

Ik heb een goed idee voor (mensen in) de wijk.
Waar vind ik geld voor mijn initiatief, project, activiteit of organisatie?
Voor goede ideeën die een maatschappelijke impact hebben is altijd geld beschikbaar.
Meestal zijn het gemeenten en fondsen die in dit soort projecten (soms ook wel organisaties) willen investeren.
Hier vind je de belangrijkste thema’s en links naar websites en organisaties.
klik op "meer informatie" voor het schema...

Spreekuren Financiële Ondersteuning

Per 1 april 2018 heeft wmo radar een aantal vrijwilligers van Vraagwijzer overgenomen. Vanaf 12 april 2018 zijn daarom de spreekuren van wmo radar - Financiële Ondersteuning door budgetcoaches en vrijwilligers – uitgebreid. Let op: bewoners met problematische schulden dienen via Vraagwijzer doorverwezen te worden naar de Kredietbank Rotterdam.
...

Presenteren kun je leren

In mijn dramalessen komen omgangsvormen op een speelse manier aan bod. Met allerlei spelsituaties oefenen we de sociale vaardigheden.

Welke rol speel je in het verhaal?
En hoe kom je daarbij het beste over op je publiek? Daarmee gaan we aan de slag. “Elkaar de vloer gunnen” is de basis in al mijn lessen. Soms komt mijn rode clownsneus om de hoek kijken. Dat werkt als een mooi middel om gevoelens uitvergroot te laten zien....

Lesprogramma op maat

Kan groep 8 wat inspiratie voor de musical gebruiken? Of heeft de onderbouw baat bij een dramadocent? Alles kan. Samen spreken we een doelgericht programma af.

Les op maat
Ik werk schoolbreed én verzorg workshops voor leerkrachten. Veel kinderen hebben al plezier aan mijn dramalessen beleefd. Het blijft verrassend om verlegen deelnemers op de bühne te zien stralen. Met de juiste combinatie van stem, houding en mimiek kun je méér bereiken!...

Jezelf durven zijn

Respectvol met elkaar omgaan vormt de basis voor het geluk en welzijn van kinderen. “Je bent goed zoals je bent.” Met een beetje hulp lukt het iedereen om daarin te geloven.

Toneelspelen is een manier om aan je zelfvertrouwen te werken. Je leert houdingen van anderen te begrijpen en dat werkt positief op het groepsgevoel. Door basisemoties van mensen om je heen te herkennen, wordt communiceren doeltreffend....

WMO Radar sociaal beheer

In de Huizen van de Wijk kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, leren en ondernemen onder één dak.
Sinds 1 juli 2013 voert wmo radar het sociaal beheer van de Huizen van de Wijk in Delfshaven uit....

WMO Radar activering participatie

activeringscoach, budgetcoach...

WMO Radar Jeugd en jongeren

jongeren coaches...

Trainingencursussen

In 2018 zullen de budgetcoaches van wmo radar en/of de vrijwilligers een aantal trainingen en
cursussen verzorgen voor vrijwilligers, professionals in de wijk, ouderkamers en bewoners.
Onderwerpen kunnen zijn:

Huishoudboekje Besparen op gas en elektriciteit
Budget training Kredietbank
Kwijtschelding Afspraken met meerderjarige inwonende kinderen
Weerbaarheid Schuldpreventie bij huurders
Toeslagen belasting Zakgeld
Slimmer boodschappen doen Ik word 18 - financiën
Rondkomen met kinderen Mobiele telefoons
Zorgverzekering UWV – WW uitkering
Inkomen en uitgaven in balans Verzekeringen (WA, Inboedel, uitvaart etc.)
Koken met weinig geld Arbeidsongeschiktheid
Studenten – leenstelsel Echtscheiding en alimentatie
Regelingen voor ouders Met pensioen
Kinderopvang Van WW naar bijstand
Financiële uitbuiting van ouderen

Is er interesse in een cursus of staat een gewenst onderwerp er niet bij? In overleg is er veel
mogelijk. Neem voor meer informatie of het aanvragen van een training/cursus contact met ons op....

Themaperiode Geld

Van 12 t/m 24 april zal het thema Geld aandacht krijgen tijdens diverse activiteiten en bijeenkomsten
binnen Delfshaven. Van 12 t/m 16 maart 2018 vindt de Week van het Geld plaats. Het team Jeugd en
Gezin grijpt deze gelegenheid aan om tijdens deze week op 14 maart, de Kick-Off te doen van het
thema Geld. Deze Kick-Off is voor kinderen en ouders en vindt plaats in Post West (Tidemanstraat
80) van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens dit evenement worden diverse spellen gespeeld, gesproken over
het thema Geld en zijn de budgetcoaches van wmo radar uiteraard ook aanwezig met een stand.
Bewoners kunnen hier terecht voor informatie of eventueel een afspraak maken voor financiële
ondersteuning.
Zelf activiteiten organiseren rondom dit thema? Laat het weten aan de Jeugd en gezinscoaches, zo
nodig kunnen zij meedenken! Verdere voorbeelden van leuke spellen of activiteiten rondom dit thema
zijn ook te vinden via: www.weekvanhetgeld.nl.
Jeugd en gezinscoaches:
Sandra van den Assem 06-36022516 SvdAssem@wmoradar.nl
Hilda van Reeuwijk 06-40039571 HvanReeuwijk@wmoradar.nl...

Budgetcoaches

Sinds 1 januari 2018 zijn de budgetcoaches van wmo radar actief in Rotterdam Delfshaven.
Budgetcoaches Benizia Flor en Andrea van Haaften bieden financiële ondersteuning aan bewoners
van Delfshaven die nog geen problematische schulden hebben. Dat wil zeggen, als hun schuld niet
hoger is dan 1.800,-. Is de schuld hoger dan dit bedrag, dan worden bewoners via Vraagwijzer
doorverwezen naar de Kredietbank Rotterdam. Het team van wmo radar maakt daarom ook geen
mappen in orde voor de Kredietbank.
Het aanmelden van bewoners voor financiële ondersteuning kan via email:
fodelfshaven@wmoradar.nl. Na ontvangst van de aanmelding wordt door de budgetcoaches
beoordeeld of financiële ondersteuning door wmo radar mogelijk is, of dat de bewoner doorverwezen
dient te worden naar een andere partij in de wijk....

Mindfulness & Omgaan met verlies

Ons leven kent veel mooie momenten waarbij we lachen, intens geluk ervaren en genieten. Wie wil dit nou niet: altijd gelukkig zijn? We streven er allemaal naar, terwijl we heel goed weten dat dit niet realistisch is. Vroeg of laat krijg je te maken met minder zonnige momenten. We voelen weerstand tegen pijn, verdriet en zorgen, want we willen alleen maar geluk, liefde en vrijheid.

Is het misschien niet zo dat we de mooie momenten in het leven zo intens kunnen ervaren doordat die donkere tijden er zijn? In het Boeddhisme zeggen ze: ”No mud, no lotus”. Vrij vertaald betekent dit: Alleen uit modder kan iets moois ontstaan. Oftewel, doordat je moeilijke, donkere periodes meemaakt, weet je de mooie, lichte en gelukkige momenten op hun waarde te schatten.

Toch hebben we het vaak moeilijk in die periodes dat het leven verdriet, angst, ziekte en pijn brengt. Onze afkeer en weerstand ertegen helpt niet mee. Met mijn collega Mindfulness trainer Marianne de Ranitz ontwikkel ik momenteel een cursus Mindfulness & Omgaan met Verlies, waarbij je handvatten krijgt om op een Mindful manier door een donkere periode heen te komen. Omdat wij allebei heel goed weten hoe het voelt om iets te verliezen wat ons dierbaar is en hoe het voelt om in een donkere periode van je leven te zijn.

Planning: zomer/najaar 2018

Belangstelling: Wanneer je belangstelling hebt om deel te nemen aan deze cursus, kan je een mail sturen naar: rian[at]dewereldvannu.nl. Je ontvangt een bericht zodra bekend is wanneer de cursus gegeven wordt en hoe je je kan aanmelden....

Cursussen ?? Workshops

De wereld van nu biedt verschillende cursussen en workshops aan.
Van de 8-weekse Mindfulness cursus (MBSR/stresssreductie), introductieworkshops Mindfulness, workshops Mindful Eten tot Opfrisseravonden Mindfulness.

Cursus Mindfulness (stressreductie)
Mindfulness opfrisseravond
Introductieworkshop mindfulness
Mindfulness voor bedrijven
Individuele mindfulness-sessies
Workshop Mindful Eten ism Uit je Eigen Stad...

Mindfulness

Mindfulness leert je om meer in het hier en nu te zijn. Door meer aanwezig te zijn bij waar je op dat moment bent en aan het doen bent, ervaar je meer rust in je leven. Je hebt minder stress en piekert minder.
Wanneer je mindfulness beoefent, creëer je ruimte om bewuste keuzes te maken: luister ik wel of niet naar die gedachte in mijn hoofd? Luister ik wel of niet naar dat kritische stemmetje dat zegt dat ik het niet goed heb gedaan of kies ik ervoor trots te zijn op wat ik heb laten zien? Laat ik me wel of niet leiden door de boosheid die ik voel of neem ik een bewuste pauze zodat ik op een andere manier kan reageren?
Door Mindfulness ga je op een andere manier om met je gedachten en emoties. Ook leer je liever voor jezelf te zijn.
Om op een andere manier om te gaan met gedachten en emoties, is het nodig te oefenen. Veel, regelmatig en dagelijks te oefenen. De mindfulness oefeningen in een training bestaan uit korte en lange meditaties, visualisatieoefeningen en schrijfopdrachten.
Door het volgen van een mindfulness training kom je er achter wat Mindfulness voor jou kan doen.
WAAROM MINDFULNESS
Bewuster leven – Goed voor jezelf zorgen – Minder stress – Minder piekeren
Meer genieten van het moment – Minder oordelen- Beter in balans –
Meer zijn – Minder op de automatische piloot


We leven vaak in ons hoofd en zijn niet met onze aandacht bij datgene wat we aan het doen zijn. Onze gedachten dwalen af naar iets dat nog moet gebeuren (toekomst) of naar iets dat in het verleden is gebeurt (verleden). Het moment zelf gaat aan je voorbij en dat is jammer. Want het Nu heeft zoveel te bieden en het is het enige moment waarvan je zeker bent. Het verleden kan je niet veranderen en wat de toekomst brengt weet je niet. Waarom dan niet alles uit het Nu halen wat erin zit?
Dus wil je bewuster leven, goed voor jezelf zorgen, een betere balans vinden, bewuste keuzes maken, minder stress of minder piekeren?
Met een cursus Mindfulness is dit mogelijk!
WELKOM IN DE WERELD VAN NU...

Winkel 47

Vrijdag 19 januari was het zover, eindelijk werd winkel ? 47 officieel geopend. De vrijwilligers en cliënten die werken in de winkel zijn al weken bezig geweest met de voorbereidingen. De cliënten waren allemaal een beetje zenuwachtig, maar zetten alles op alles om de winkel er opperbest uit te laten zien.
Rond 14:00 werden de eerste bezoekers verwelkomd bij de Koek en Zopie, gemaakt en bereidt door de keuken vrijwilligers en cliënten van Buuf & Co. Voor alle bezoekers stond er een lekker welkomstdrankje klaar, heerlijke cupcakes en internationale hapjes. De spanning steeg naarmate de tijd vorderde, wie zou de mysterie guest zijn die de winkel ging openen?
Om 14:45 werd duidelijk dat, niemand minder dan burgemeester Aboutaleb hoogstpersoonlijk het lint (van de jurk) kwam doorknippen.
Bezoekers deden zich tegoed aan alle indrukken, hapjes en drankjes en shopten dat het een lieve lust was, zelfs een spontane modeshow kwam er aan te pas…. De Jazzband Bossame zorgde voor muzikale ondersteuning en bracht met allure de middag tot een compleet geheel.
De cliénten en vrijwilligers stonden in het stralende middelpunt en dankzij hun werd het een zeer geslaagde middag voor iedereen. De winkel is doordeweeks geopend van 10:00 – 16:00 en op zaterdag van 13:00 – 17:00 en is niet alleen bedoeld om een nieuwe outfit aan te schaffen, maar daarnaast is ? 47 een maatschappelijke smeltkroes waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kop koffie en een praatje....

Zin in Film

Eénmaal per maand organiseren Motto en Inloophuis De Brug een filmmiddag met nagesprek. Voor iedereen die zin in film heeft.
Programma: 13.30 uur: inloop, kopje koffie of thee. 14.00 uur: aanvang film. Ca. 16.00 uur: nagesprek voor wie wil, met borrel en hapje
De filmmiddag is gratis met de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven. Welke films en waar de film over gaat zijn bekend bij Inloophuis De Brug (Aelbrechtskolk 33b) of kunt u aanvragen via hkm@samen010.nl.
Filmlocatie: Inloophuis De Brug, Alebrechtskolk 33b (historisch Delfshaven), 3025 HB Rotterdam

Komende data: vrijdag 23 maart, vrijdag 20 april, vrijdag 25 mei en vrijdag 29 juni

Voor meer informatie: hkm@samen010.nl en 06-28830857...

Taalcafé Delfshaven

Wil je graag samen met anderen de Nederlandse taal oefenen en ervaringen uitwisselen? Kom dan langs bij Taalcafé Delfshaven.

Tijdens het Taalcafé ga je samen met vrijwilligers aan de slag om je taalvaardigheid in het Nederlands te verbeteren. Door veel samen te praten en samen te lezen, word je sterker in de Nederlandse taal. Het gesprek gaat over actuele onderwerpen uit de krant of het dagelijkse leven, maar natuurlijk kun je ook zelf een gespreksonderwerp kiezen. Liever samen lezen? Dat kan ook! Geniet tijdens het Taalcafé ook van een bakje koffie of thee.

Taalcafé Delfshaven is er voor iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen en is helemaal gratis!...

Klik & Tik

Wil je wegwijs worden op internet, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Kom dan naar de workshop Klik & Tik.

Klik & Tik is ideaal voor beginners die de basisbeginselen van het internet willen leren kennen. Met behulp van het boek Klik & Tik en de website oefenen.nl ga je in je eigen tempo aan de slag. En heb je vragen of loop je vast? Er zijn ervaren vrijwilligers die je verder helpen. De workshop bestaat uit een aantal bijeenkomsten van twee uur, je bepaalt zelf hoe lang je mee doet. Je kunt elke maandag instromen. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Toegang: €7,50 voor drie lessen (voor leden van de bibliotheek en Seniorweb) / €10,-. Het werkboek kost €10,-....

Samen Koken

Een hapje eten is lekker en gezellig en zo denken we er bij Beter Zien Anders Kijken ook over.

Met Carlo Duister en Helene Plein heeft de groep goede koks in huis die met enige regelmaat een Hollandse of exotische pot op tafel zetten. Dat gebeurt dan op een doordeweekse dag aan het eind van de middag, begin van de avond, ook in het Kiphuis, waar we van de keuken gebruik mogen maken.

Gelukkig zijn er ook goedziende vrijwilligers bij die op cruciale momenten de helpende hand kunnen bieden. Spannend, reuze gezellig en het smaakt altijd naar meer!...

Lotgenotencontact

Zin in contact met andere blinden en slechtzienden?

Maak kennis met Beter Zien Anders Kijken!

Wekelijks organiseren wij een inloop waarbij lotgenotencontact centraal staat. Hier vinden we een luisterend oor, herkenning en steun en kunnen we elkaar wegwijs maken in de wereld van blinden en slechtzienden.

Iedere vrijdagmorgen komt de groep bij elkaar in het gebouw van Wmo Radar aan de Kipstraat.

En . . . het blijft niet alleen bij lotgenotencontact. In de gesprekken kan zomaar een leuk idee ontstaan voor een gezamenlijke activiteit of een nuttige bezigheid. Een groep met dynamiek, waar je desgewenst ook je kracht en energie in kwijt kunt!Nieuwe gezichten zien we graag!
Kom gerust eens kijken, alles gebeurt in een sfeer van vrijblijvendheid. Je bent van harte welkom, vanaf 10 uur staat de koffie klaar....

Train de Trainers

Stichting Beter Zien Anders Kijken wil blinde en slechtziende migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden. Daarom start de stichting samen met mede-initiatiefneemster Tonny van Breukelen begin 2017 met lessen Nederlands als tweede taal. Tijdens deze lessen zal de nadruk liggen op spreken en luisteren. Taalfuncties die direct te maken hebben met revalidatie krijgen extra aandacht. Zodoende zal de drempel naar een instelling voor revalidatie lager zijn voor deelnemende migranten en de kans op participatie in de maatschappij groter
Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten organiseert Stichting Beter Zien Anders Kijken een speciaal ‘Train de Trainers’ - programma voor vrijwillige taaldocenten. Van Stichting Oogfonds Nederland ontving Beter Zien Anders Kijken een subsidie om de scholing voor de trainers te bekostigen...

Nederlands als tweede taal voor migranten met een visuele beperking

Migranten in Nederland zijn verplicht om het inburgeringsexamen met succes af te leggen. Migranten met een visuele beperking echter, zijn meestal vrijgesteld van deze plicht tot inburgeren.

De gevolgen daarvan zijn vaak verstrekkend voor hen: instellingen voor educatie blijven gesloten en uit studies blijkt dat migranten mede daardoor onbekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel en verstoken blijven van schrijf- en leeshulpmiddelen waarop zij, evenals geboren en getogen Nederlanders, recht hebben. Omdat ze de taal niet spreken of verstaan kunnen ze vaak niet terecht bij revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking voor de aanvraag van deze noodzakelijke hulpmiddelen en voor lessen in het gebruik ervan....

Netwerkcoach

Als je gezichtsvermogen blijvend verandert, wie verandert er dan met je mee?

Soms is een oogaandoening niet te genezen, of zelfs progressief. Een blijvende beperking in het gezichtsvermogen kan een ‘stille sociale sloper’ zijn: je spreekt iets minder mensen, leert minder nieuwe mensen kennen, voelt je soms minder op je gemak tussen je vrienden, je merkt dat familie of kennissen niet zo handig reageren. Je wereld wordt beetje bij beetje steeds iets kleiner. Komt dit je bekend voor?
Netwerkcoaches van de Rotterdamse Stichting Beter Zien Anders Kijken zijn zelf blind of slechtziend. Ze hebben een intensieve opleiding gevolgd bij de N-factory Social Support School. Daar deden ze eerst zelf, met elkaar, veel ervaringen op. Nu staan ze klaar voor anderen. Misschien wel voor jou?

http://natuurlijkeennetwerkcoach.nl

Een netwerkcoach loopt graag een tijdje met je op en geeft bruikbare tips en handvatten die je helpen om een waardevolle kring op te bouwen van mensen om je heen.
Dat kunnen kennissen zijn, buurtgenoten en familie of misschien ook mensen die je nog niet kent. Een netwerkcoach verstaat daarbij de kunst om nauw aan te sluiten bij jouw situatie en wensen. Dit zonder drang of dwang, maar wel met positieve verwachtingen en geduld. Hij of zij kan je motiveren stappen te zetten die het verschil maken tussen overleven en opleven. Meer weten info@beterzienanderskijken.nl o.v.v. natuurlijk een netwerkcoach....

GROUNDS for KIDS

Vier je wereldmuziek kinderfeestje in GROUNDS
Ben je jarig? Kom dan naar GROUNDS! Als jarige kan je met al je vrienden en vriendinnen An Easy Sunday bezoeken, ons nieuwe kinderevent met live muziek (voor de ouders), een kinderdisco en diverse workshops. Na afloop of voor aanvang van de voorstelling staat er een feestelijk versierde tafel klaar. Ook zijn er workshops door o.a. de SKVR, die je gratis kunt bijwonen met je vrienden en vriendinnen en wie weet mag je na afloop zelf wel optreden op het grote podium. Bel of mail voor reserveringen en informatie voor een verjaardagsfeestje om nooit te vergeten. Neem voor meer informatie contact op met wijnand@grounds.nu...

Grounds Verhuur

Het podium van Grounds is beschikbaar voor externe verhuur. Op aanvraag is alles te regelen; van catering en optredens tot aankleding en invulling van het programma. De capaciteit van de zaal is afhankelijk van de zaaloptstelling en heeft een maximum van 200 personen. Daarnaast zijn alle technische facilieiten aanwezig om van de middag en/of avond een groot succes te maken! Neem voor meer informatie contact op met productie@grounds.nu....

Buurthulp

Zorgvrijstaat wil wat mensen op kleine schaal – als mantelzorger, goede buur of vriend – voor elkaar doen versterken tot voorziening van de buurt. Dat kan gaan over praktische dingen zoals boodschappen doen, schoonmaken, wassen of meegaan naar de dokter, maar ook in de afstemming met professionals.
We werken aan fijnmazige buurtnetwerken waarin (actieve) bewoners en professionals elkaar goed weten te vinden en een beroep mogen doen op elkaars kennis, inzet en netwerk. We ontwikkelen hulpmiddelen die vraag en aanbod zichtbaar maken of laten zien waar je met je vraag terecht kunt....

Het-zal-werken

Alleen de materiaalkosten, een beetje benzine en – wanneer mogelijk – een kop koffie is wat Uitvindersbrigade ‘Het Zal Werken’ in rekening brengt. We voeren kleine woningaanpassingen uit die mensen niet via gemeente, wooncorporaties of hun eigen netwerk geregeld krijgen: we plaatsen wandbeugels en verhoogde toiletten, werken drempels weg, plaatsen opritten bij voordeuren, etc. Wanneer je ouder wordt of last hebt van een beperking kunnen dit soort ‘kleine’ obstakels een hoop problemen geven bij het doen van je dagelijkse dingen.
Ook houden we rollatorspreekuren in verzorgingshuizen. Een veelvoorkomend probleem zijn slecht afgestelde remmen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden....

Club geldzorg

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft (gehad) met geldzorgen. Er is veel hulpverlening beschikbaar in de wijken, maar niet iedereen weet de weg te vinden, of niet iedereen wil die weg bewandelen. Waar zijn mensen met geldzorgen nou het meest bij gebaat? Wij werken met hen, hun maatjes en (vrijwillige) hulpverleners in de wijk aan steunstructuren rond deze mensen en maken alle beschikbare hulpbronnen in de wijk zichtbaar en toegankelijk. #persoonlijke maat #rondkomen van weinig geld...

Aanschuiven

"Aanschuiven" is met elkaar eten. Dat kan inmiddels op veel plekken in de buurt. Wij proberen die plekken zichtbaar te maken zodat mensen die een maaltijd-voorziening goed kunnen gebruiken, ook mee kunnen eten. Je eet (en kookt) met elkaar en betaalt alleen voor de boodschappen. En een mooie bijkomstigheid: je kunt er nieuwe mensen ontmoeten die jou wellicht kunnen helpen met jouw (hulp)vraag. #ontmoeten #verbinden #vragen staat vrij #eetinfrastructuur voor de wij...

Aankaarten

Met "aankaarten" bedoelen we het bespreekbaar maken van hulpvragen, gevoelige onderwerpen, onderwerpen die om verduidelijking vragen - denk aan alle veranderingen in zorg en welzijn - maar ook zaken die we willen agenderen in de wijk, bij overheid of politiek. We zoeken daarbij steeds naar praktische manieren die aansluiten bij behoeften van mensen en inzetbaar zijn in de wijken. Je vindt ze op deze pagina. #durf te vragen #kaarten op tafel #slimme netwerken #samenredzaamheid...

Inloop mantelzorgers

"Inloop.koffieochtend (met ontbijt)
Ontspanning |Cq Bijpraten.
Ongeveer 4 keer per jaar een activiteit met de groep. B.v.Musea-Film- cursus-computerles.
Mantelzorgers plus oudmantelzorgers.
...

Workshops bedrijven

HET LAB biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid om met een team een workshop te volgen op het gebied van 3D-printen, lasersnijden, robotica, programmeren of elektronica.

De reguliere workshops zijn gelijk aan ons aanbod voor volwassenen, waarbij echter de workshop exclusief wordt gehouden voor medewerkers/gasten van uw bedrijf (organisatie)....

Basisscholen en voortgezet onderwijs

Wetenschap en techniek voor leerlingen bovenbouw van het primair en onderbouw van het voortgezet onderwijs worden steeds belangrijker ingredienten van het lesprogramma. Of het nu tijdens de reguliere lesuren is, in de verlengde leertijd of in de naschoolse opvang.

Samen met docenten en medewerkers van Hogeschool Rotterdam verzorgen wij concrete lessen voor leerkrachten van het pimair en het voortgezet onderwijs. Deze lessen gaan over de introductie van de technische vakken in het onderwijsprogramma en/of over het aanleren van technische vaardigheden...

Makerspace in centrum Rotterdam

Een nieuwe makerspace in het Centrum van Rotterdam

Sinds juni 2017 zijn we gevestigd op de eerste etage van Impact Hub aan de 1ste Middellandstraat 103, Rotterdam.


Hier kunnen kleine schoolklassen, jonge en oudere professionals na instructie en onder deskundige begeleiding gebruik maken van de beschikbare apparatuur. Hier worden lessen, cursussen gegeven over 3D-printen, lasersnijden en softwareprogramma’s om te ontwerpen.

De makerspace heeft een plek in de wijk. Leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs weten ons goed te vinden. Volwassenen komen met hun verzoeken om objecten te mogen maken of te laten maken....

Makerseducatie

Mensen leren op allerlei manieren, maar veel mensen leren het meest door te maken.

Het nieuwe maken, een combinatie van oude analoge en moderne digitale technieken, is ontstaan nadat de afgelopen 10 jaar open source hard- en software kleinschalige productie aan de keukentafel mogelijk maakte.
De kennis en ervaring die mensen opdeden werd breed gedeeld binnen on- en offline communities en er ontstond wat men nu de makersbeweging noemt: een groep mensen, wereldwijd, gericht op het delen van maakplezier. Makers delen een mindset; ze zijn actieve nieuwsgierige mensen die genieten van nieuwe dingen leren en graag delen wat ze kunnen. Een erg concreet voorbeeld, maar zeker niet het enige, van wat makers bezielt en waar zij zich zoal mee bezighouden, is de site instructables.

Makers hebben vanaf het begin kinderen betrokken bij hun ontdekkingsreis. Hun eigen kinderen aan de keukentafel, maar ook al heel snel in de nieuwe werkplaatsen (makerspaces) die ontstonden.

Makerseducatie heeft een aantal eigenschappen:

er zijn geen winnaars of verliezers, fouten zijn geen diskwalificatie, maar bieden feedback die het mogelijk maakt jezelf en je project te verbeteren, projecten zijn interdisciplinair en ambitieus, elkaar helpen is vanzelfsprekend en het delen van wat je leert ook.
Maken is een leerstijl die heel natuurlijk is voor kinderen. Maakprojecten verbinden kennis aan de werkelijkheid en verdiepen daardoor informatie....

Word Vriend van de Tuin

Draag je Tuin op de Pier een warm hart toe en wil je de Tuin een kleine – of grotere financiële bijdrage leveren om de Tuin verder te realiseren? Word dan nu Vriend van de Tuin. TOP heeft de ANBI status, je gift is aftrekbaar van de belasting.
Vriend van de Tuin. Wat krijg ik er voor terug?
‘Vrienden van de Tuin’ is opgezet om onze Tuin verder te ontwikkelen. De Tuin is volledig afhankelijk van sponsors en bijdragen van Vrienden van de Tuin.
Als Vriend van de Tuin (particulier) doneer je jaarlijks 25 euro (meer mag altijd). Je krijgt een naamplaatje met eigen tekst dat bevestigd wordt op de zeecontainer in de Tuin. Daarnaast zullen wij, als je dat wilt, je/jullie vermelden als ‘Vriend van de Tuin’ op onze website. Uiteraard word je als ‘Vriend van de Tuin’ op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Zakelijke vriend worden?
Ook bedrijven kunnen Vriend van de Tuin worden! Voor bedrijven geldt een minimale donatie van 75 euro per jaar. Ook bedrijven krijgen een naamplaatje op de container. Bovendien zullen de bedrijven – indien gewenst – op de website van Tuin op de Pier vermeld worden met logo én link naar de website. Graag aangeven bij de aanmelding of hiervan gebruik gemaakt wenst te worden. Ook onze zakelijke vrienden zullen we op de hoogte houden van al onze activiteiten.
Hoe word ik Vriend van de Tuin?
Vriend van de Tuin word je in twee stappen:
Stap 1. vriend-van-de-tuin
Stap 2. Je bijdrage per bank/giro overmaken
Op het formulier kan je aangeven welke tekst/namen op het naamplaatje vermeld kunnen worden. Er is ruimte voor drie regels van maximaal twintig tekens (inclusief spaties en leestekens). Zie hier 3 voorbeelden.
Vul alle gegevens in en dan kun je het direct mailen.
De bijdrage overmaken naar NL51TRIO0254810748 bij Triodos t.n.v. Stichting Tuin op de Pier. Zodra wij de bijdrage hebben ontvangen, bestellen we het naamplaatje. Elk volgend jaar zal de Tuin op de Pier je attenderen op een nieuwe bijdrage, we hanteren geen opzegtermijn. In geval van vragen/opmerkingen kun je ons altijd mailen op info@tuinopdepier.nl.
Wij verwelkomen je/jullie graag als ‘Vriend van de Tuin’ en bedanken je alvast voor de bijdrage....

Wil je tuinwerker worden?

Elke zaterdagochtend van 10.00 – 12.30 zijn wij in de tuin. Ook zijn we er op maandag en woensdag van 10.00 – 12.30 uur. Wil jij ook mee doen? Kom dan langs of stuur een e-mail naar: info@tuinopdepier.nl. Benieuwd wat we allemaal doen? Volg ons dan op Facebook....

Stage lopen bij de Wijkwijzer

Ben jij bezig met de mbo-opleiding SMD of SJD en zou jij bij ons stage willen lopen ?
Stuur dan een e-mail naar info@wijkwijzerspangen.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op....

De Wijkwinkel is er ook voor u

Door steeds anderen wetten en regels hebben veel mensen vaak geen zicht meer op hun rechten en mogelijkheden.De medewerkers van de Wijkwijzer kunnen u adviseren en helpen. Ze proberen u zo snel mogelijk op de goede weg te helpen. Soms is het nodig om hier hulp van deskundigen bij in te schakelen. Ook hier wordt u, indien nodig, bij geholpen....

Klaverjassen voor volwassenen

Dinsdag avond Klaverjassen voor volwassenen van 19 tot 23 uur, lidmaatschap € 5 per jaar....

Speel-o-theek

"Boeken leen je bij de bibliotheek. Speelgoed leen je bij de speel-o-theek. In de speel-o-theek kunt u voor weinig geld leuk, stevig en leerzaam speelgoed lenen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. U mag het speelgoed 2 weken lenen. Neem uw kind(eren) zeker mee; zij kunnen er lekker spelen of meedoen aan een activiteit. Advies nodig over speelgoed of over opvoeden? De medewerkers van de speel-o-theek beantwoorden graag uw vragen. U kunt er ook andere ouders ontmoeten. Of neem zelf een bekende mee! Speel-o-theek Ali Baba is iedere woensdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. ...

Individuele begeleiding computervaardigheden

Casa tiberias biedt de mogelijkheid om eenvoudige computervaardigheden te leren o.a teksten maken, emailen, internetten. Doel: deelnemers de mogelijkheid bieden hun eigen administratie digitaal te regelen, contact te hebben met familie ver weg.

...

Alfabetisering in de Portugese taal

Doel: leren lezen en schrijven in eigen taal.
Na beeindiging van deze cursus kunnen deelnemers doorstromen naar de conversatielessen nederlandse taal....

Conversatieles Nederlands

Doel van de lessen: leren spreken, luisteren en lezen; om meer zelfredzaam te kunnen zijn in de Nederlandse samenleving.
Inschrijving vooraf vereist.
Voor deelname aan de lessen wordt een kleine bijdrage gevraagd.
...

Formulierendienst

Bij Casa Tiberias is wekelijks een open spreekuur voor mensen die moeite hebben met het invullen van hun formulieren. U kunt komen zonder opgave vooraf.
Voor mensen die tijdens het open spreekuur met vele vragen komen, worden vervolg-afspraken gemaakt.


Wanneer Maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.00 uur
Contact Angela Ben-David
010 - 476 74 11
info@casatiberias.nl ...

Werk aan de winkel

Vind je in jouw buurt brood op straat? Maak een foto! En stuur ‘m op naar broodgevonden@broodnodig.co. Samen met jou brengen we dan in kaart waar in Rotterdam BroodNodig werk aan de winkel is....

Recepten

Wacht- gooi je brood niet weg! Regelmatig delen we op deze plek nieuwe recepten zodat je lekker kunt kokkerellen met oud brood. Stuur je recepten met oud brood naar recept@broodnodig.co, dan delen we het hier! Klik hier voor het recept van Naomi voor Oostenrijkse semmelknödel!...

Talenten en vaardigheden staan centraal

Buurtcirkel is een idee uit Engeland, genaamd KeyRing. KeyRing bestaat daar al ruim 25 jaar met veel succes. De talenten en vaardigheden van mensen staan centraal, niet hun beperkingen. De methode past goed bij de visie van Pameijer. Daarom nam Pameijer in 2013 het initiatief voor Buurtcirkel. Ook zorgorganisaties Siza en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei uit Arnhem omarmen het concept voor Buurtcirkels.

Ertoe doen
Talenten en vaardigheden: iedereen in onze samenleving heeft ze. Deze (h)erkennen en gebruiken is de uitdaging. Pameijer is in 2013 met het initiatief Buurtcirkels gestart. Want hiermee komen we dichterbij een samenleving waar iedereen ertoe doet: zelfstandig wonen, eigen keuzes maken, het ontwikkelen van een sociaal netwerk en het gebruiken van talenten horen daarbij. ...

Crea

dinsdag 19 – 20.30 uur
...

Huiswerk begeleiding

vrijdag 16 -19 uur

€ 0.50 per les
...

Huis van de wijkkeuken

donderdag 18 -20 uur

€ 3.50 voor 3 gangen
...

Tekenen & schilderen

donderdag 14 -16 uur

€ 5.00 per maand
...

Koffietafel wijknetwerk

Elke donderdag van 9.30 tot 12.00
+ Bewoners.
+ Gebiedsnetwerker.
+ wijkpartners...

Linedancing

Dinsdag 14.00 – 16.00 uur

Gratis deelname
...

Koken voor de kids

vrijdag 13.00 – 17.00 uur

Gratis deelname
...

Zumba

Maandag – woensdag

18 – 19 uur
...

Gratis juridisch spreekuur

Ontslag? Uitzetting? Scheiding?

Iedere donderdag van 19 tot 21 uur
Juridisch spreekuur
Afspraak: 010-2680310...

Groencoöperatie Delfshaven

De Groencoöperatie is een nieuwe samenwerking tussen een aantal groene initiatieven in Delfshaven om kennis en ervaring, vrijwilligers en middelen te delen, zowel in proces als gericht op een specifieke plek/initiatief, om samen verder te komen en meer te bereiken. Met de nadruk op samenwerken en doen, waarbij groen het doel, maar ook een middel is.

Deelnemende initiatieven zijn Buurt Bruist, Dakpark Rotterdam, De Buitenboel, Natuurlijk Spangen, Proefpark de Punt, Tuin aan de Dijk en Voedseltuin Rotterdam, ondersteund door Delfshaven Coöperatie en Schiezicht.

Voor meer info, neem contact op met secretaris Groencoöperatie Meriam Beek via: groencooperatiedelfshaven@schiezicht.com...

Gratis uitleen tuingereedschap

Een goed onderhouden tuin is prettig om naar te kijken. De woning en zelfs de straat krijgen een netter aanzien. Wij verwachten van u dat u uw tuin op orde houdt. Dus geen overhangende takken, kniehoog onkruid, gammele schuttingen en rondslingerend vuil. Ook is het niet toegestaan de tuin als opslagplaats te gebruiken


Gratis lenen
Voor het bijhouden van een tuin is gereedschap nodig, zoals bijvoorbee ld een grasmaaier en een heggenschaar. Wie geen tuingereedschap heeft, kan het bij ons gratis lenen! Voor de uitleen van tuingereedschappen kunt u op donderdagen tussen 10.00 uur en 11.00 uur terecht bij onze wijkpost.
Alleen onze klanten kunnen gebruik maken van deze actie. Lenen is gratis; borg betalen is dus niet nodig. U mag het
gereedschap voor de duur van een week bij u houden. Wei moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.


Welke tuingereedschappen zijn te leen?
Hand hark, handschepje, voegenkrabber, bezem, hark, schoffel, straatko lkschep (om putten mee leeg te scheppen), kleine snoei-/knipschaar, grote snoei-/knipsc haar, handboomzaag, heggenschaar, brede schep, schep (normaal), veger & blik, vuilprikkers, verlengkabel (12 meter), elektrische grastrimmer, elektrische grasmaaier, elektrische heggenschaar, waterslang (haspel van 25 meter en kraankoppelingen), hogedruk- en terrasreiniger, hogedruk onkruidverdelger (8 liter) en een kruiwagen.

Het tuingereedschap mag gebruikt worden voor zowel privedoeleinden (zoals het opknappen van een tuin) als voor buurtactiviteiten (zoals een schoonmaakactie in de straat).

Waar en wanneer kunt u het gereedschap lenen?
De uitleen verzorgen we via onze wijkpost. De wijkpost zit aan de Havenstraat 106. Deze zijn voor deze uitleen- en inleveractie iedere week geopend op donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur....

Meidenclub

alleen voor meiden 5 tot 15 jaar. 50 cent per keer incl. drinken en koekje.
elke week leuke activiteiten van bakken tot kleuren....

Keramiek

Houd jij van vormen maken van klei en zou je je eigen potten, vazen en mokken willen bakken? In de keramiek werkplaats kun je klei mengen, boetseren, glazuren en bakken. Er is zelfs een 3D klei-printer, waarmee je je eigen computertekeningen kunt printen!...

Spuiterij

In de Spuiterij van Bouwkeet kun je je werkstukken uit de andere werkplaatsen voorzien van een afwerklaag. Je kan er bijvoorbeeld metaal spuiten, hout lakken en keramiek glazuren. Je kan er om gezondheidsredenen alleen werken met watergedragen verven en lakken en biologische glazuren. Dit is de plek om spuittechnieken te leren, je fiets een kleur te geven of je stoel waterafstotend te maken....

Hout

De houtwerkplaats is de plek om je kapotte tafel te repareren, houtbewerkingstechnieken te leren, je eigen stoelen te bouwen, je keukenkasten op maat te maken en alles wat je nog meer kan bedenken om van hout te maken....

Metaal

De metaalwerkplaats is de plek om te (leren) lassen, boren, slijpen, buigen, zetten enzovoorts. Je kan er je eigen fiets of barbecue maken, anderen helpen met hun metaal-project, je stoel-frame of metalen archiefkast aanpassen, schaakstukken draaien of alles wat je maar kan bedenken in metaal maken....

Fablab

Ben jij een uitvinder, robotbouwer, ontwerper óf wil je dat misschien worden? Zou je alles willen leren over 3D-printen, zou je vormen willen lasersnijden uit hout of stroom op willen wekken uit planten? In het FabLab kan dit allemaal! In deze werkplaats leer je zelf computergestuurde machines aan te sturen om je eigen producten te maken....

Bingo met Annie

regelmatig organiseert Annie een gezellige bingo in de grote zaal.
let op de agenda voor de volgende dag...

Vraagwijzer Delfshaven

De mensen van VraagWijzer
Bij VraagWijzer werken professionele consulenten, vrijwilligers en stagiaires. Kijk wie de consulenten zijn van VraagWijzer Delfshaven. Ook medewerkers van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), sociaal raadslieden en schuldbemiddelaars van de Kredietbank Rotterdam werken in de VraagWijzer....

Digitale wijkagendas

het wijkplatform Delfshaven Zuid werkt nu hard om meerdere, kleinere schermen op meerdere plekken in de wijk te plaatsen.
Denk aan de hal van een bejaardentehuis, de wachtkamer van de tandarts of de huisarts. Zo is de kans groot dat veel verschillende mensen jouw workshop, event of training zien.

Wil je weten hoe jij jouw bereik in de wijk kunt vergroten? Wil je iemand die mensen en organisaties verbindt? Meld je dan aan bij het Wijkplatform; botuaangenaam@outlook.com of 06-27050921...

MOTTO - Delfshaven

Motto biedt meelevende ondersteuning aan oudere buurtgenoten. In de dienstverlening van Motto draait het om de mens met zijn vragen, zijn vreugde en zijn verdriet. Met die insteek gaan getrainde vrijwilligers van Motto als gesprekspartner op bezoek bij ouderen. Zij komen geregeld langs en bieden een klankbord, een luisterend oor, dagen uit tot een goed gesprek en stellen vragen die op weg helpen. Een betrouwbare en - op den duur - vertrouwde gesprekspartner. Als oudere bent u de moeite waard en ervaart u zo een steuntje in de rug, krijgt vertrouwen, inzicht en antwoorden op voor u belangrijke levensvragen. Motto brengt mensen bij elkaar die op eenvoudige wijze veel voor elkaar kunnen betekenen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond. ...

Workshops cursussen en demonstraties

Martial Arts Rotterdam organiseert en wordt regelmatig uitgenodigd voor veel workshops, zowel nationaal als internationaal. Door onze unieke benadering en ervaring op het gebied van workshops, is elke workshop een succes. Zo hebben wij al verschillende trainingen verzorgd in verschillende Europese landen, Afrika en in Sri Lanka. Ook verzorgen wij geregeld cursussen aan scholen, organisaties en bedrijven. Waar kunt u aan denken?
Demonstraties
Zelfverdedigingslessen
Taekwondo- en Hapkidolessen
Weerbaarheidstrainingen
Outdoortrainingen
Teambuildingactiviteiten
Persoonlijke ontwikkelingstrajecten
Een cursus kan varieren van één workshop, of een cursus van 8 lessen, tot gehele opleidingen. Deze zijn geschikt voor bijvoorbeeld kinderen, studenten, managementteams, politie, scholen, bedrijven en andere instanties. Deze cursussen kunnen voor zowel mannen als vrouwen gegeven worden. Bel voor meer informatie over onze cursussen/ demonstraties toegesneden op uw doelgroep...

De trainingen

We trainen onze leden onder deskundig toezicht in de volgende onderdelen van taekwondo: Sparring, Stijlvormen (taegueks/ poomsae’s), Stapsparring, Zelfverdediging en Breektesttechnieken. Andere wetenswaardigheden omtrent onze club:

Respect en discipline staat hoog in het vaandel bij Martial Arts Rotterdam
Voor beginnende deelnemers is er extra aandacht en begeleiding.
Getalenteerde sporters hebben binnen onze club de mogelijkheid om extra te trainen.
Naast de trainingen worden ook verschillende toernooien, evenementen en leuke activiteiten door de club georganiseerd.
Deelname aan zowel nationale en internationale toernooien wordt door onze sportclub gestimuleerd.
Aan de trainingen kunnen zowel jongens als meisjes, dames en heren, deelnemen....

Buurtsteunpunt Delfshaven Leger des Heils MCR

Buurtsteunpunt Delfshaven is een huiskamer voor de buurt. Dat betekent dat iedereen welkom is! Bij ons kunnen mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Naast voldoende ruimte voor ontmoeting, bieden wij tevens verschillende trainingen en activiteiten aan. Op die manier stimuleren wij mensen om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en met elkaar problemen aan te pakken. Wij geloven dat ieder mens ertoe doet en dat iedereen op zijn of haar manier een positieve bijdrage kan leveren aan onze samenleving.

"Buurtsteunpunt Delfshaven biedt de volgende gratis activiteiten aan:
- Elke dag van 10:00-12:00 Nederlandse les
- Elke dag van 13:00-16:00 computerles
- Elke dag van 12:00-14:00 inloopspreekuur voor vragen over formulieren, administratiepapieren etc.

Elke dinsdag en donderdag van 12:00-14:00 gratis lunch!
- Elke vrijdag van 15:00-16:30 samen buiten sporten (bootcamp/outdoor fitness)
- Elke maandag breiles van 13:00-15:00
- Kledingwinkel (budgetstore) Open op maandag van 10:00-14:00, op dinsdag van 10:00-15:30 en op woensdag van 10:00-14:00 - LET OP: De kledingwinkel is niet gratis, maar wel heel goedkoop: 50 cent per kledingstuk!
- Wisselend aanbod van trainingen en cursussen, kom langs voor meer informatie!"
...

Afdelingen de Passage en het Veldwerk

Veldwerk; wijkbewoners die zelf de weg naar reguliere zorg niet weten te vinden (om wat voor reden dan ook), opzoeken, ondersteunen en toeleiden naar passende reguliere zorg. De Passage; dak en thuislozen voor een periode van gemiddeld 6 maanden huisvesting bieden. Problematiek in kaart brengen en toe leiden naar passende vervolghuisvesting.
Expertise op het gebied van hulpverlening aan bijzondere doelgroepen....

Wij bieden

Muziek bij elk evenement door volwassenen of jeugd ...

Vriendendienst

De Vriendendienst is een maatjesproject in Rotterdam. Mensen met psychiatrische of psychosociale problemen komen in contact met een maatje om samen dingen te doen die ze beiden leuk vinden. Lees meer over de Vriendendiensten....

Corridor Ondersteuning

Corridor Ondersteuning voor mensen met psychiatrische problemen: begeleid zelfstandig wonen, begeleiding op maat (ambulante begeleiding) en activiteitencentrum De Uitdaging. Lees meer over Corridor Ondersteuning....

Opvanghuis Psychiatrie

Het Opvanghuis Psychiatrie in Rotterdam biedt tijdelijk onderdak en begeleiding aan mensen vanaf 18 jaar. Tijdens je verblijf van enkele maanden helpen we je met vragen en regelzaken. Lees meer over het Opvanghuis Psychiatrie....

Opslaghokken

Er zijn een aantal opslaghokken te huur geschikt voor een complete backline.
De kosten hiervoor zijn 35 per maand...

Oefenruimte voor bands tot ongeveer 4 personen

Er is één oefenruimte voor bands tot ongeveer 4 personen.
Deze ruimte kost:
6,75 per uur voor een losse boeking
5,75 per uur voor bands met een contract of een opslaghok
4,75 per uur voor bands met een contract en een opslaghok

Per oefenruimte is een zanginstallatie met 4 microfoons aanwezig.
(Phonic 2500max versterker, JBL jrx115 speakers, Allen&Heath ZED 12FX mixer, Shure SM58 microfoons)

Per oefenruimte is een backline te huur.
(Pearl drumstel, 2 x Peavey Bandit gitaarversterker, Ampeg BA 115T basversterker)
De kosten hiervoor zijn 2,50 per item per oefensessie
...

Oefenruimtes tot ongeveer 6 personen.

Er zijn drie oefenruimtes voor bands tot ongeveer 6 personen.
Deze ruimtes kosten:
8,50 per uur voor een losse boeking
7,25 per uur voor bands met een contract of een opslaghok
6,00 per uur voor bands met een contract en een opslaghok
...

Hockeyclub Kwartaalabonnement

Voor een kwartaalabonnement van € 31,- per kwartaal, waarbij je trainingslid wordt, iedere week een uur traint en een paar keer per jaar mee kunt doen aan een tof toernooi! Kijk op de website om je aan te melden!...

Gratis Proefles hockeyclub

Wil je kennismaken met Hockey van de haven? Kijk op de website om je aan te melden! ...

Lid worden van de Hockeyclub

Waarom
Wil je met ons meedoen, met ons trainen? Kom erbij! Ook als je nog niet zo goed weet wat hockey is en het gewoon wilt leren. Want wij laten je graag zien hoe leuk hockey is, een gave sport voor iedereen. Dus kom eens kijken bij een training of doe een keertje mee. Misschien wil je daarna niets anders meer!

Hoe wij spelen
Een stoere, creatieve en flexibele club. Dat zijn wij. En steeds in ontwikkeling. Op die manier trainen wij ook. Onze trainers geven recreatieve trainingen voor kinderen vanaf 4 jaar, op allerlei locaties in de wijk. Want dat is -naast dat het op verschillende ondergronden spelen goed is voor je techniek- erg leuk en maakt het zichtbaar voor iedereen wat een tof spelletje het is. In de winter spelen we in gymzalen in de wijk.

Nu lid worden
Wij trainen voorlopig nog alleen recreatief, maar hopen bij 100 leden en een eigen veld en clubhuis, van de KNHB de status te krijgen om competitie te mogen spelen. Je kunt ons helpen dat doel te halen door supporter-lid te worden. Je ondersteunt ons dan alleen, maar traint nog niet mee. Je betaalt dan 10 euro (of als je wilt meer), wij schrijven je in en houden je dan met onze nieuwsbrief op de hoogte wanneer wij onze status hebben en competitie kunnen gaan spelen.

Wil je nu al met ons trainen dat kan ook. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor deze verschillende lidmaatschapsvormen...

Women enpowerment

De afdeling Women Empowerment wil vrouwen motiveren, stimuleren en begeleiden in het emancipatie proces. Interculturele Stichting Salaam heeft drie projecten waarmee zij dit willen doen. Deze projecten zijn:
Rots & Water;
maandelijkse bijeenkomsten en
wekelijkse vrouweninloop.
Rots en Water is een psychofysieke training voor vrouwen. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en assertiviteitstraining. De doelstelling van de trainingen is:
Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen.
Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht.
Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven.
Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties.
Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht.
Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen.
Eigen persoonlijk ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen.
Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties.
Wij organiseren maandelijks een bijeenkomst waar alleen vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun onderlinge band te versterken en om in een informele setting in dialoog te gaan over problemen waar zij tegenaan kunnen lopen in hun dagelijks leven. De bijeenkomsten worden gehouden op elke tweede maandag van de maand. Elke maand staat er een onderwerp centraal waar over gepraat kan worden. Interculturele Stichting Salaam streeft er naar elke maand een gast te kunnen uitnodigen. Dit kunnen deskundigen zijn, een persoon die het heeft meegemaakt of een persoon die een bepaalde visie heeft over het onderwerp. Om een openlijke sfeer te creëren waar iedereen het gevoel heeft te kunnen zeggen wat ze willen is er voor gekozen alleen vrouwen uit te nodigen.
In samenwerking met een andere organisatie (waaronder Centrum de Middenweg) organiseren wij wekelijks een vrouweninloop waar er gestreefd wordt naar een laagdrempelige bijeenkomst waar iedere vrouw zich welkom voelt. Ook hier hopen wij om de vrouwenbanden onderling te versterken.
...

Vluchtelingen

Ook jij kunt de vluchtelingen helpen. Doe een financiële bijdrage op het volgende rekeningnummer:
IBAN: NL46 INGB 0006775224, t.n.v. Interculturele Stichting Salaam, o.v.v. help de vluchtelingen
Culturele Stichting Salaam staat asielzoekers en vluchtelingen bij in hun dagelijks leven. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan voedsel en kleding, maar ook aan sociale contacten en dagelijkse activiteiten. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen afkomst en reden van vertrek. Tevens maakt het geen onderscheid in positie in het proces. Wij helpen mensen die net aangekomen zijn in Nederland maar ook mensen die elk moment uitgezet kunnen worden en uitgeprocedeerd zijn.
Ook is Culturele Stichting Salaam actief in Europa. Wij gaan regelmatig naar Idomeni, Duinkerke en Calais.
Heb jij tijd over en wil je een maatje zijn voor de vluchtelingen? Iemand waar ze mee kunnen praten of dingen ondernemen? Of wil jij met ons mee naar 1 van de kampen? Neem dan contact op met de stichting. Wij zijn bereikbaar via info@issalaam.nl
...

Kledingbank

Elke kwartaal voorzien wij onze gezinnen van kleding.

De kledingbank is ook 1 van de projecten van Culturele Stichting Salaam. Onder de gezinnen verspreiden wij elk kwartaal kleding. Deze kleding ontvangen wij van donateurs. Mocht u kleding willen doneren dan kunt u contact opnemen met de stichting. Verder is het mogelijk om elke donderdag tussen 11:00 en 19:00 uur kleding af te geven bij Pier 80, Rosener Manzstraat 80, Rotterdam. Wilt u als organisatie, stichting of wat dan ook een inzameling organiseren? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
...

Kennisbank

De Profeet zei: “Het zoeken naar kennis is voor elke Moslim en moslima verplicht”

Het vergaren van kennis is een onwijs belangrijk aspect in het leven. Naast dat kennis van belang is voor je carrière, is kennis ook van belang om autonoom, kritisch en zelfstandig te zijn. In een wereld waar mensen overspoeld worden door de diversiteit aan informatie en meningen is het van belang dat je over kennis over jezelf en over je omgeving beschikt. Bij de Kennisbank streeft Culturele Stichting Salaam er naar kennis toegankelijker te maken. De Kennisbank bied momenteel de volgende projecten:

• Islamitische lezingen;
Elke laatste vrijdagochtend van de maand organiseren wij een lezing voor vrouwen.
De onderwerpen gaan meestal over zaken die vrouwen mee te maken kunnen hebben voorbeeld: opvoeding, gedag en voeding.
...

Voedselbank

Helaas zijn er nog teveel mensen die afhankelijk zijn van een voedselpakket. Culturele Stichting Salaam ondersteunt deze mensen wekelijks met een voedselpakket.

Een van de belangrijkste projecten die Culturele Stichting Salaam uitvoert is de Islamitische Voedselbank. Wekelijks voorzien wij momenteel ruim 200 gezinnen van een voedselpakket. Naast Pier 80 zijn er ook uitdeelpunten op Rotterdam Zuiden Hoogvliet. Wij streven er naar om in de nabije toekomst meerdere uitgiftepunten te hebben. Om dit te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van sponsoren en donateurs.

Wilt u ons helpen of ondersteunen dan kunt u contact opnemen met de stichting. Verder is het mogelijk om elke donderdag tussen 11:00 en 19:00 uur producten af te geven bij Pier 80 (Rosener Manzstraat 80, Rotterdam).
...

Weekprogramma

* Maandag meidenclub 16 tot 18 uur alleen voor meiden 5 tot 15 jaar. 50 cent per keer incl. drinken en koekje. elke week leuke activiteiten van bakken tot kleuren.
* Dinsdag naaiclub voor dames van 930 tot 12 uur voor informatie/kosten: 0630224079
* Dinsdag avond Klaverjassen voor volwassenen van 19 tot 23 uur, lidmaatschap € 5 per jaar.
* Woensdag (elke 2e woensdag vd maand) senioren wandel tochten, 1 euro p.p. lidmaatschap niet verplicht.
Voor meer informatie: 0616245679 of mail naar botuwandelen@planet.nl.
* Donderdag avond Darten voor volwassenen van 19 tot 23 uur, lidmaatschap € 5,= per jaar.
* Vrijdag Creaspelclub van 16 tot 19 uur voor jongens en meisjes 5 tot 15 jaar, 50 cent per keer incl. drinken en koekje. elke week div. spelletjes zoals pingpong, tafelvoetbal enzovoorts er kan ook altijd geknutseld worden.
* Zaterdag Breakdance les van 15 tot 18 uur voor jong en oud en iedereen. 50 cent per keer. incl. drinken en koekje. Op een leuke laagdrempelige manier Breakdance leren, kom je mee doen?
* Gratis Nederlandse taallessen van het WMO Radar Rotterdam, wilt u Nederlands leren meld U aan.
Aanmelden/informatie: Cor Cleijsen 0637374518 of 0104763244.
* Wij zoeken altijd naar vrijwilligers (vanaf de leeftijd van 22 jaar) die willen helpen bij de diverse activiteiten die wij doen. Voor vragen kunt U bellen: Cor Cleijsen 0637374518 of 0104763244.
...

Teamdagen

Een geslaagde teamdag is van groot belang voor uw organisatie. Inspiratie opdoen, jezelf verbazen over je talenten, elkaar eens in een andere gezellige en creatieve setting zien. Wij kunnen voor u een teamdag organiseren van het begin tot het einde. Op maat voor uw instelling en speciaal voor u gemaakt. In ons prachtige pand aan de Schie kunnen wij U diverse kunstzinnige workshops bieden. Voorbeelden van workshops: portret- schilderen, etsen maken en afdrukken, zeefdrukken op textiel, boetseren met was etc.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!...

Aanbod voor ouderen

Etsen is voor alle leeftijden! Er is nu een cursus gestart bij Punt 5 waar ouderen uit de wijk Delfshaven hun, soms verborgen, talent kunnen ontdekken!...

Peuters

Ook de allerkleinste kunstenaars kunnen bij ons terecht! Neem gerust contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!...

Sport & Activity Delfshaven


Sport & Activity organiseert na schooltijd leuke en leerzame activiteiten voor kinderen van de groepen 2 t/m 8 van de basisscholen in Delfshaven. Sport & Activity laat deze kinderen gratis kennis maken met sportieve, culturele en groene activiteiten. In het jaar 2010 is Sport & Activity van start gegaan. Punt 5 heeft als aanbod: “Schilderen en nog veel meer” en is voor kinderen uit groep 3 tot en met groep 6....

Atelier in school

Over KCR en Atelier in school

Binnen ‘Ateliers in School’ staan de vragen en initiatieven van leerlingen centraal. Een kunstenaar verbindt zich voor een jaar aan een school en is daar een dag per week. Dat kan een beeldend kunstenaar zijn, een theatermaker, een danser, een muzikant, een filosoof of multimedia kunstenaar. Zij zetten de onderzoekende houding in die bij hun professie hoort, met het doel het creatief vermogen van kinderen te stimuleren....

Samen met Basisscholen

Kinderatelier Punt 5 in Delfshaven is een ruimte waar kinderen les krijgen in beeldende kunst (etsen, tekenen, schilderen, grafiek, ruimtelijk). De lessen worden gegeven door een kunstenaar- docent beeldende vorming in het kader van de verlengde leertijd .

Wij bestaan nu 15 jaar, en werken samen met verschillende basisscholen in de wijk; de Nicolaasschool, OBS de Vierambacht, en SBO de Lucasschool. Ook doen wij mee met het Sport & Activity City project van de deelgemeente Delfshaven....

Huiswerkbegeleiding

elke maandag middag vanaf 15.30 tot 17.30
voor leerlingen basisonderwijs

kosten:
5.00 per maand...

Bingo

1x per maand een gezellige bingo met bewoners

kosten:
1 boekje 8.00 euro
dubbel boekje 12.00 euro
...

Kinderclub

elke woensdag middag een gevarieerd aanbod voor kinderen
vanaf 13.30 tot 16.00 uur

kosten 1.00 pp...

Taallessen

vraag info over beschikbare lessen en dagen.

niveaubepaling na intake gesprek

kosten:
1 les per week 10.00 euro p/m
2 lessen per week 20.00 euro p/m
3 lessen per week 25.00 euro p/m ...

Koken voor ouderen

binnenkort begint de Waterstokerij met een nieuw extra aanbod.
speciaal voor ouderen wordt er met enige regelmaat gekookt en gegeten.
meer info volgt ...

Fietslessen

Wie kan fietsen kan overal komen in Rotterdam. Fietsen is gezond en je komt er snel mee van A naar B. Toch zijn er veel Rotterdammers die niet of nauwelijks kunnen fietsen. Dat kan een belemmering zijn voor het dagelijks leven.

Wilskracht Werkt geeft fietslessen in Noord en in Overschie. De fietslessen worden gegeven in groepjes van acht tot tien mensen, onder leiding van twee vrijwilligers. Er wordt geoefend op kinderfietsen of op damesfietsen met een lage instap. Eerst gebeurt de oefening op een rustig pleintje in de buurt, pas als de cursisten genoeg zelfvertrouwen hebben wordt er geoefend in het echte verkeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@wilskrachtwerkt.nl of bellen naar (010) 306 01 00....

Participatie


Wij hebben veel activiteiten waar je aan kunt meedoen. In gebied Noord hebben we een buurthuis waar veel wordt georganiseerd voor buurtbewoners. In meerdere gebieden kun je actief zijn als vrijwilliger. Ben je vrijwilliger bij Wilskracht Werkt, dan kun je er op rekenen dat we je goed inwerken en begeleiden. We organiseren regelmatig workshops en werkoverleggen. Ook houden we individuele gesprekken met alle vrijwilligers zodat we op de hoogte blijven van jouw wensen en wat jij eventueel wilt leren. Het is ook mogelijk dat je een training volgt bij Vrijwilligerswerk Rotterdam.

Info over Participatie:
Telefoon: (010) 306 01 00
Email: info@wilskrachtwerkt.nl
...

Boodschappen Plusbus

De Boodschappen Plusbus wordt ingezet voor het vervoeren van ouderen. U kunt gebruik maken van de Plusbus voor het doen van uw boodschappen, een afspraak in het ziekenhuis of het bezoeken van een activiteit. Ook worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld IKEA of een pannenkoekhuis.

U kunt een strippenkaart kopen (€10,-) en daarmee kunt u tien ritten enkele reis maken binnen uw gebied. U kunt ook verder reizen, maar dit kost iets meer. Prijzen zijn op aanvraag.

Wilt u de Plusbus uitproberen, dan kunt u ook contant betalen aan de chauffeur. In de Plusbus is ook altijd een begeleider aanwezig die u kan helpen met het tillen van uw boodschappen of om uw rollator achter in de bus te plaatsen. Het is ook mogelijk om uw rolstoel te vervoeren, u dient echter in staat te zijn om zelfstandig in te stappen. De bus rijdt op tijd, zonder wachttijden en u kunt ook vaste wekelijkse afspraken maken. De Plusbus rijdt in de gebieden Noord en Delfshaven.

Info Plusbus Noord:
plusbusnoord@wilskrachtwerkt.nl
Telefoon: (010) 785 10 98
Mobiel: 06 458 90 282

Info Plusbus Delfshaven:
plusbus@wilskrachtwerkt.nl
Telefoon: (010) 306 01 03...

Schaften aan de Schie

Het was volle bak en oergezellig tijdens de kersteditie van Schaften aan de Schie!
En de andere edities waren zo leuk dat we dit jaar 2 x per maand samen gaan schaften!
Op de tweede donderdag (als vanouds) en de vierde dinsdag (nieuw!) van de maand.
Dus schuif ook een keer gezellig aan!
En heb je zin om een keer te koken? Laat hier een reactie achter of mail naar schaftenaandeschie@schiezicht.com...

Geluid faciliteiten

Beekhuizen Bindt levert ook installaties voor conferenties en presentaties.
met en zonder bediening....

Portiekgesprekken

In straten of buurten met zogenaamde portiekbouw, zijn problemen én oplossingen soms portiek gebonden. Bij een portiekgesprek maken bewoners en corporatie afspraken over gebruik van de gemeenschappelijke ruimte en de onderlinge omgang. Zo wordt het portiek weer het visitekaartje van een wooncomplex! Beekhuizen Bindt komt door middel van portiekgesprekken samen met bewoners en corporatie snel tot concrete en praktische afspraken.
...

De Rijdende Theetuin

Waar ontmoet je elkaar op een prettige en informele manier? Terrasje, kopje koffie of thee en goed gezelschap. Met de rijdende theetuin komt het terras naar de mensen toe. De rijdende theetuin is een bus die alle benodigdheden voor een terras bevat. Hij kan worden ingezet op elke plek die voldoende ruimte biedt.
Beekhuizen Bindt is altijd aanwezig op het terras en kan zo snel en direct in contact komen met de mensen waar het om gaat. Een goede manier om wederzijdse communicatie tot stand te brengen: informatie komt rechtstreeks op de juiste plek én je komt er achter wat er onder de mensen leeft. Door het informele karakter ontstaan vaak leuke gesprekken tussen de bezoekers en er ontstaan nieuwe contacten en ideeën.
...

Matrix groepsanalyse

Als mensen een gemeenschappelijk doel nastreven, is het nodig om een groep te formeren om dat doel te bereiken. De groep die ontstaat bestaat uit “willekeurige mensen”: wie zich aanmeldt mag meedoen . De kwaliteiten binnen zo’n groep zijn ook willekeurig. Dit kan soms leiden tot problemen in de samenwerking.

Om groepen kritisch te laten kijken naar de sterke én zwakke kwaliteiten binnen de groep, heeft Beekhuizen Bindt de groepsmatrix ontwikkeld. De leden van de groep geven antwoord op een flink aantal stellingen. De antwoorden worden vertaald in een matrix. Hierin worden de zwakke en sterke kanten in één oogopslag zichtbaar. Met de uitkomst van de matrix kijkt Beekhuizen Bindt samen met de groep hoe de kracht van de groep kan worden versterkt.
...

S(n)oepie s(n)oepie : kinderkookworkshops 

 


Dit is een initiatief van Tafelvanzeven.


Als pilotproject uitgevoerd in samenwerking met basisschool


De Vierambacht.


Geïnspireerd op de ideeën van de Turkse chefkok Refika Birgul, de GGD en het voedingscentrum. Mogelijk gemaakt door de


deelgemeente Delfshaven.


 


De belangrijkste onderdelen uit de workshop:


- soep is het ideale snoepen


- samen koken is leerzaam en vooral heel leuk


- samen koken in de wereldkeuken


- samen eten is gezellig


 


Zin om ook mee te doen?


Neem via ons contactformulier contact met ons op. Een van de vrouwen van Tafelvanzeven komt dan meer over het project vertellen bij u op school. En bekijkt met u samen de mogelijkheden.


 


 

...

Eten bij de Tafelvanzeven


Tafel van zeven is naast een maatschappelijk initiatief ook een multicultureel leerwerkbedrijf waar diverse vormen van catering mogelijk zijn.


U kunt hierbij denken aan hapjes, patisserie of een buffet.


Op onze kleine gezellige locatie verzorgen wij huiskamermaaltijden: u geniet van het eten en wij vertellen er een bijzonder verhaal bij.


Naast een mooi verzorgde lunch of een mediterraan ontbijt kunt u bij ons ookvergaderen. Onze locatie biedt die mogelijkheid aan maximaal 12 personen.


Of wat dacht u van een kookworkshop: gezonde voeding voor kinderen, een Marokkaanse theeceremonie of een Turkse High Tea?


Wij maken van al uw opdrachten iets heel speciaals.


Menu en prijs in overleg.

...

Leren bij Tafelvanzeven

 


Tafelvanzeven is een leerwerktraject


Het traject biedt vrouwen van allochtone afkomst een kans een eerste stap te zetten richting werk in de horeca.


Het traject omvat een lesprogramma en praktijkopdrachten.


Het programma duurt minimaal 9 maanden gedurende een dag per week.


Programma-onderdelen zijn


theorie en examen Sociale Hygiëne


HACCP


oefenen in het vertellen van verhalen


maken van een verhalenkoffer


uitvoeren van praktijkopdrachten


marketing en ondernemerschap


presentatietechnieken


uitwerken van huiswerkopdrachten


 


Belangrijke aandachtspunten voor deelname


passie voor koken


Nederlandse Taal op niveau 2


motivatie om de studie serieus op te pakken


bereidheid om ook thuis te studeren


gastvrijheid uitstralen


bereidheid tot samenwerken


 


Tafelvanzeven start 2 x per jaar met een groep gemotiveerde vrouwen


 


 

...

Tekstverwerking

U wilt een brief schrijven. Of u moet een sollicitatiebrief schrijven. Wij leren u hoe u een brief kan schrijven, deze kan bewaren en kan printen....

Internet en e-mail

U hoort tegenwoordig zo vaak het antwoord van de gemeente, uw bank en winkels: u kunt dat op zoeken op internet. Wij leren u hoe u dingen makkelijk kan opzoeken. Daarnaast zijn er gevaren van internet gebruik. Wij leren hoe u veilig uw internet kan gebruiken, Ook hoe uw internet kan beveiligen tegen virussen en andere inbrekers op het net.
U wilt ook graag contact houden met uw familie, vrienden en kennissen dichtbij, veraf. U kunt dit goedkoop doen via de e-mail. Wij leren u hiermee om te gaan....

Individuele computer lessen

Alle begin is moeilijk. Zo ook omgaan met computers. U krijgt slechts voor;100 euro per jaar een persoonlijke begeleider toegewezen. Deze begeleider gaat samen met u spelenderwijs door de computer. Zo wint u vertrouwen om om te gaan met de computer. ...

wat doet de huurdersraad

De Huurdersraad West bestaat uit een groep vrijwilligers die al jaren in de wijk wonen.


De huurdersraad West onderhoudt contacten met de huurders in de Bospolder- Tussendijken, centrum en met Havensteder, volgens de wettelijke huurderparticipatie.


Het is niet de bedoeling dat de Huurdersraad West de klachten van huurders afhandelt. Echter wanneer een huurder een klacht bij Havensteder heeft ingediend en er na enkele pogingen niet uitkomt, kan de hulp van de Huurdersraad West ingeroepen worden. De Huurdersraad West neemt dan contact op met Havensteder en probeert tot een oplossing te komen.

...

schat van Schoonderloo

De Schat van Schoonderloo is een combinatie van siertuin en moestuin, en vooral erg mooi om te zien.
Om en tussen de grote bomen is een rosarium, een fontein en vijver, een muurschildering en er zijn fruitbomen.
Wie rustig in de schaduw onder een boom een boek wil lezen, kan terecht bij een bankje bij de vijver.
Het terras en de jeu de boules baan nodigen uit voor gezellige momenten....

Schiezicht

elke woensdag staat de deur open voor iedereen die: vragen heeft, dorst heeft, zitten wil of gewoon even wil kijken naar de nieuwe keuken!

...

talking cirkels

een team met een vreemd onderbuik gevoel? samen willen werken maar niet op een spoor kunnen komen? of gewoon eens de thermometer in je team willen stoppen?


organiseer een Talking Cirkel Beekhuizen Bindt gebruikt bij de dialoog vaak de eeuwenoude, krachtige methodiek van de “Talking Stick” . In een cirkel zonder afleidende voorwerpen zoals tafel, pen en papier of koffie kopjes, spreken de deelnemers volgens beproefde regels:


Een spreekt, de rest luistert


Geen discussie


Uitsluitend opbouwende teksten


 


Geen veroordelingen!

...

Gratis gebruik scootmobiel in Rotterdam

In de wijken Noord en Delfshaven in Rotterdam, kunnen bewoners tijdelijk of voor langere termijn gebruik maken van gratis leen scootmobielen.


Een team van vrijwilligers regelt de uitleen van scootmobielen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Imca Hurkens, 010-3060108.

...

Buurthuis De Waterstokerij

Wij geven taal en conversatie les aan laaggeletterden uit de wijk, kunt u de Nederlandse taal niet goed spreken of lezen, of kent u iemand met deze handikap?


Kom of stuur hem of haar naar de Snoekstraat nr. 11 wij kunnen helpen.


De cursus is nu gratis!!


Wij zoeken nog Taalvrijwilligers, om deze mensen te helpen met de lessen. (op geven bij Zowel in Pier 80)


De vrijwilligers cursus duurt 5 avonden.


Bel met Cor Tel: 0102234925 / 0637374518

...