Subsidieregeling couleur locale 2023

Financieel

naar aanleiding van de stadstour Couleur Locale 2023 hierbij de volgende informatie:

1. de presentatie zoals gegeven tijdens Stadstour Couleur Locale 2023;

2. het afwegingskader;

3. handreiking begroting;

4. handreiking inhoudelijke aanvraag.

 

De gewijzigde regeling is op 12 juli 2022 door het college van B&W vastgesteld en gaat per direct in. Naar verwachting zal de gewijzigde regeling in de week van 18 juli op de gemeentelijke website gepubliceerd staan. Te vinden via de volgende link:

https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-couleur-locale/

Wij vragen u het afwegingskader en de handreikingen goed door te nemen zodat u bij het opstellen van uw inhoudelijke aanvraag met de bijbehorende begroting op alle vragen antwoord geeft en daarmee een complete aanvraag indient. Daarmee vergroot u uw kans op toekenning.

Wij willen u erop wijzen dat e-herkenning 2 nodig is voor het indienen van een aanvraag.

 Aanvragen voor jaarlijkse subsidies dienen uiterlijk 1 oktober 2022 ingediend en compleet te zijn. Dit zijn subsidies met een looptijd van 1 januari t/m 31 december. Als er stukken ontbreken dan geldt de datum van aanlevering van die stukken als datum aanvraag.

Aanvragen voor eenmalige subsidies, voor projecten met een kortere looptijd dan een jaar, kunnen ook na 1 oktober nog ingediend worden tot het budgetplafond bereik is. Het is daarbij mogelijk dat het subsidieplafond per 1 oktober al bereikt is.

 

Mentoraatstrajecten

Tijdens de gebiedstours is de gemeente gevraagd duidelijkheid te geven over wat de gemeente ziet als mentoraatstrajecten. De gemeente ziet mentoraatstrajecten als trajecten waarbij een jongere gekoppeld wordt aan een mentor voor één-op-één structurele, intensieve begeleiding over een bepaalde periode. Tijdens het mentoraatstraject wordt gewerkt aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden, het vergroten van het schoolsucces en het versterken van een positief pedagogisch klimaat.

Enkele belangrijke links zetten wij hieronder op een rij:

  • Wijkprogrammering

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkprogrammering/

  • Bewezen effectieve interventies Jeugd beschreven bij het NJI

Nationaal kenniscentrum over opgroeien | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

  .Bewezen effectieve interventies Jeugd beschreven bij het NCJ

 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | Interventies (ncj.nl)

  • Bewezen effectieve interventies Ouderen beschreven bij het Loket gezond Leven.

www.loketgezondleven.nl

  • Bewezen effectieve interventies sociaal domein.

Home | Movisie

  • Bewezen effectieve interventies mentale gezondheid.

Voor mentale gezondheid - Trimbos-instituut

  • Wijkprofiel Rotterdam 2022

2022 | Wijkprofiel Rotterdam

  • Indienen Bewonersinitiatief

Stemmen op bewonersinitiatieven | Rotterdam.nl

 

Mocht u toch nog vragen hebben over de vernieuwde regeling of naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust contact op! Als het gaat om algemene vragen over de gewijzigde regeling 2023 kunt u contact opnemen met:

 

Pytrik van der Lugt

p.vanderlugt@rotterdam.nl

06-15002750

 

Voor inhoudelijke vragen over uw aanvraag voor 2023 kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd of de beleidsadviseur welzijn Volwassenen uit uw gebied.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

-13